Tablica ogłoszeń

 

Data
Treść ogłoszenia
14.11.2019 r.
Obwieszczenie o miejscu oraz terminach rozpoczęcia i zakończenia polowań Koła Łowieckiego "Żuraw" w Brańsku
12.11.2019 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Rudka w sprawie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
06.11.2019 r.
Informacja o zakupie umundurowania i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudka
29.10.2019 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim o piątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 położonej w obrębie Rudka
29.10.2019 r.
Informacja o zmianie konta bankowego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.10.2019 r.
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Rogacz" w Ciechanowcu
12.09.2019 r.
Informacja o otrzymaniu dotacji w ramach programu "Aktywna tablica"
21.08.2019 r.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczoengo Planu Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Rudka
08.08.2019 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Rudka o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 33/2 o pow. 0,27 ha położonej w obrębie wsi Niemyje Stare
07.08.2019 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1075/3 o pow. 0,1034 ha, położonej w obrębie Rudka
31.07.2019 r.
Informacja Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o realizacji zadania pt. "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Bielskiego w Gminie Rudka"
22.07.2019 r.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
22.07.2019 r.
Ogłoszenie o programie stypendialnym dla tegorocznych maturzystów z rodzin byłych pracowników PGR
17.06.2019 r.
Wójt Gminy Rudka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
31.05.2019 r.
Wójt Gminy Rudka przedstawia do publicznej wiadomości treść Raportu o stanie Gminy Rudka za rok 2018
31.05.2019 r.
Decyzja Starosty Bielskiego o ustaleniu, że nieruchomości położone w obrębie Rudka, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
23.05.2019 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 o powierzchni 0,1034 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka
14.05.2019 r.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - aktualizacja
15.04.2019 r.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
13.03.2019 r.
Zawiadomienie o skompletowaniu i przygotowaniu do wydania decyzji administracyjnej akt sprawy dotyczących postępowania w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Rudka stanowią mienie gromadzkie
05.03.2019 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim o drugim przetargu ustnym nieogranoczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 o poweirzchni 0,1034 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka
04.03.3019 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 04.03.2019 r. o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działce nr ewid. gr. 522 obręb Rudka, gmina Rudka, powiat bielski, województwo podlaskie
26.02.2019 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 19.02.2019 r., że nieruchomości położone w obrębie Olendy, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
26.02.2019 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 19.02.2019 r., że nieruchomości położone w obrębie Niemyje Skłody, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
26.02.2019 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 19.02.2019 r., że nieruchomości położone w obrębie Niemyje Stare, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
25.02.2019 r.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce
20.02.2019 r.
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Rudka
30.01.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Rudka w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwie na terenie Gminy Rudka oraz harmonogram zebrań wiejskich
10.01.2019 r.
Informacja o możliwości ubiegania się w 2019 r. producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła oraz wprowadzeniu nowego wzoru wniosku
07.01.2019 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje-Skłody stanowią mienie gromadzkie
07.01.2019 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje Stare stanowią mienie gromadzkie
07.01.2019 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Olendy stanowią mienie gromadzkie
19.12.2018 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 17.12.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Niemyje-Jarnąty
19.12.2018 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 17.12.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Koce Borowe
19.12.2018 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 17.12.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Niemyje Nowe
19.12.2018 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 17.12.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Niemyje-Ząbki
13.12.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 13 grudnia 2018 r. o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "rekultywacji terenu powyrobiskowego (zdegradowanego) w obrębie geodezyjnym Rudka"
30.11.2018 r. 
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt sprawy potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje Nowe, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
30.11.2018 r. 
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt sprawy potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje-Ząbki, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
30.11.2018 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt sprawy potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje-Jarnąty, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
30.11.2018 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt sprawy potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Koce Borowe, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
16.11.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 16.11.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o terminie dodatkowego polowania Koła Łowieckiego "Rogacz"
14.11.2018 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Koce Borowe, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
14.11.2018 r. Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje Nowe, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
14.11.2018 r. Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje-Jarnąty, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
14.11.2018 r. Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje-Ząbki, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
12.11.2018 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 12.11.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o terminach polowań Koła Łowieckiego "Zając"
31.10.2018 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 o powierzchni 0,1034 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka
30.10.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 30.10.2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid. gr. 522 obręb Rudka, gmina Rudka, powiat bielski, województwo podlaskie
17.10.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 17.10.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o terminach polowań Koła Łowieckiego "Żuraw"
17.10.2018 r.
Informacja o zakupie umundurowania dla OSP w Rudce z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego
15.10.2018 r.
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie przyj     ecia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020
08.10.2018 r.
Ogłoszenie o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych
04.10.2018 r.
Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
26.09.2018 r.
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy producentom rolnym poszkodowanym wskutek suszy lub powodzi
25.09.2018 r.
Decyzja Starosty Bielskiego w sprawie umorzenia w całości postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
12.09.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 12 września 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o terminach polowań Koła Łowieckiego "Rogacz"
03.09.2018 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
08.08.2018 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
27.07.2018 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt w postępowaniu w sprawie ustalenia wielkości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego.
17.07.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 17.07.2018 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegająceo na "rekultywacji terenu powyrobiskowego (zdegradowanego) w obrębie geodezyjnym Rudka przewidzianego do realizacji na działkach o numerach geodezyjnycy 1575/2 i 1576, położonych w obrębie geodezyjnym Rudka"

 

21.06.2018 r.
Intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr - zalecenia dla ludności
 Broszura Burza - bądź bezpieczny
20.06.2018 r.
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
07.06.2018 r.
Ogłoszenie o remoncie hydroforni w Rudce
19.04.2018 r.
Informacja o realizacji projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pryzłączami w miejscowości Olendy" 
21.03.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: rekultywacji terenu powyrobiskowego (zdegradowanego) w obrębie geodezyjnym Rudka”
07.12.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 07.12.2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 1701B km 0+00 - 2+515
06.12.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 06.12.2017 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 1701B km 0+00 - 2+515
17.11.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 17.11.2017 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Powiatu Bielskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 1701B km 0+00 - 2+515
28.07.2017 r.
Informacja o zakupie sprzętu ratowniczego dla OSP w Rudce
01.06.2017 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej P4"BIS4440A"
27.02.2017 r.
Ogłoszenie o przetargu  na sprzedaż drewna
03.01.2017 r.
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudka w roku 2017 i 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 
Informacja dotycząca opłaty skarbowej

 

 Archiwum ogłoszeń 2015, 2016

Archiwum ogłoszeń 2013, 2014

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2017-07-28

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2006-06-14

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2019-11-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2006-06-14