INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Od 1 lipca 2013 roku całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce, a tym samym w naszej gminie. Na podstawie nowych przepisów gmina przejmie władztwo nad odpadami komunalnymi, a właściciele nieruchomości będą zobowiązani do zapłacenia tzw. podatku śmieciowego. Obecnie odpady odbierają od nas wyspecjalizowane do tego celu przedsiębiorstwa na podstawie indywidualnych umów. Zmieni się to od lipca tego roku. Gminy są zobowiązane do ogłoszenia przetargu, w wyniku którego wyłoniona zostanie firma odbierająca śmieci z obszaru gminy, ale tylko z tych nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W zamian za opłatę gmina odbierze od mieszkańców każdą ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu obejmujące koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej. Wprowadzenie nowego ustawowego systemu gospodarki odpadami i realizacja obowiązków nałożonych przez ustawę spowoduje niestety wzrost kosztów jakie będą ponosić mieszkańcy za gospodarkę odpadami.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Rudka, w naszej gminie obowiązuje 6 stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w wysokościach uzależnionych od liczby mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości i sposobu zbierania odpadów:

  1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje od 1 do 4 mieszkańców, miesięczna stawka opłaty od 1 mieszkańca wynosi:
  1. 14 zł – jeżeli odpady nie są segregowane,
  2. 11 zł – w przypadku segregowania odpadów,
  3. 9 zł – w przypadku segregowania odpadów i gromadzeniu odpadów biodegradowalnych (np. odpadów kuchennych) na nieruchomości w kompostowniku lub na pryzmie kompostowej;
  1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje więcej niż 4 mieszkańców, miesięczna stawka opłaty od 1 mieszkańca wynosi:
  1. 11 zł – jeżeli odpady nie są segregowane,
  2. 9 zł – w przypadku segregowania odpadów,
  3. 8 zł – w przypadku segregowania odpadów i gromadzeniu odpadów biodegradowalnych (np. odpadów kuchennych) na nieruchomości w kompostowniku lub na pryzmie kompostowej.

Do zbierania odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki o pojemnościach 120 l i 240 l. Będą one opróżniane jeden raz w miesiącu.

Pojemniki zostaną dostarczone mieszkańcom przez firmę, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Odpady będą zbierane w następujący sposób:

  • do jednego pojemnika – jeżeli zostanie zadeklarowane zbieranie odpadów tylko w sposób zmieszany
  • do dwóch pojemników – jeżeli zostanie zadeklarowana selektywna zbiórka odpadów (do jednego pojemnika będą zbierane wszystkie rodzaje odpadów podlegających segregacji – papier, szkło, metal itd., a do drugiego pojemnika – odpady wyłączone z selektywnej zbiórki – np. papier zabrudzony tłuszczem, żywnością, porcelana, płytki ceramiczne, tworzywa piankowe, silikony, gumy, styropiany, odpady kuchenne itd.). Popiół, żużel i odpady zielone będą zbierane do worków z tworzywa sztucznego.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV będzie następował jeden raz w roku. Mieszkańcy będą mieli również możliwość dostarczenia w/w odpadów w każdym terminie, na własny koszt, do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego trzeba będzie również dostarczać: przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory, wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach i inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

UWAGA

Do dnia 15 kwietnia br. roku należy zwrócić do Urzędu Gminy Rudka otrzymaną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w deklaracji każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek obliczenia miesięcznej opłaty, jaką będzie uiszczał za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie, wysokość opłaty zostanie określona decyzją wójta gminy wg najwyższych obowiązujących stawek.

Mieszkańcy korzystający obecnie z usług firm wywozowych, powinni wypowiedzieć posiadane umowy, aby uniknąć podwójnej opłaty (gminie i firmie) za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od dnia 1 lipca br.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-03-25

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2013-03-26

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-03-25