obwieszczenie - odmowa wydania decyzji

Rudka, 17.07.2018 r.

SEK.6220.1.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

 

Wójt Gminy Rudka podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że w dniu 16.07.2018 r. została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

rekultywacji terenu powyrobiskowego (zdegradowanego) w obrębie geodezyjnym Rudka”

 

przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 1575/2 i 1576, położonych w obrębie wsi Rudka.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienia i opinie organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Rudka przy ul. Brańskiej 13, pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu (pon. – pt., w godz. 8.00 – 16.00)

 

Podano do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2018 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudka, w pobliżu realizacji przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudka.

  

Wójt

Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Data wytworzenia: 2018-07-17

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2018-07-17

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2018-07-17