obwieszczenie - procedura udziału społeczeństwa Kosiński

Rudka, 30.10.2018 r.

SEK.6220.6.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,

 

Wójt Gminy Rudka podaje do publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid. gr. 522 obręb Rudka, gmina Rudka, powiat bielski, województwo podlaskie

 

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 01.10.2018 r. (uzupełniony w dniu 25.10.2018 r.). Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy OOŚ, tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w z § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Rudka, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim (właściwy do wydania opinii sanitarnej) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich W Sokołowie Podlaskim (właściwi do dokonania uzgodnień).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości;

  • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudka, ul. Brańska 13, pok. nr 3, w godzinach pracy Urzędu (pon. pt., w godz. 8.00 – 16.00),
  • składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Rudka w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (sekretariat@rudka.pl)

w terminie 30 dni od ogłoszenia, tj. od 31.10.2018 r. d0 29.11.2018 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Rudka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprze zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rudka oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudka i w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 

Wójt

Andrzej Anusiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Data wytworzenia: 2018-10-30

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2018-10-30

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2018-10-30