Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomośc

Załącznik do zarządzenia Nr 28/2014

Wójta Gminy Rudka z dnia 10.06.2014 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 j. t.)

Wójt Gminy Rudka ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

 1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 84, położona w obrębie gruntów wsi Rudka – udział 1/2

Księga wieczysta: nr BI1P/00024027/1

Powierzchnia nieruchomości: 1,75 ha

Opis nieruchomości:

 • położenie: słabe, ok. 2,5 km od zabudowy wsi gminnej,
 • lokalizacja szczegółowa: dobra, dojazd drogą żwirową, sąsiedztwo – użytki rolne,
 • jakość gleb: słaba/b. słaba (łąka: ŁV – 1,61 ha, ŁVI – 0,08 ha, W – 0,06 ha),
 • parametry fizyczne: średnie, kształt regularny zbliżony do trapezu,
 • inne: łąka użytkowana, teren mocno pofałdowany (najprawdopodobniej po dawnej eksploatacji rudy darniowej.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rudka (tekst jednolity: uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 31 marca 2011 r.)  przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym na cele rolnicze.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na mocy zarządzenia nr 41/2013 Wójta Gminy Rudka z dnia 12 listopada 2013 r.

Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest także przedmiotem zobowiązań Gminy wobec takich osób.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do nabycia nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  upłynął dnia 24.12.2013 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 30.04.2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

Minimalne postąpienie wynosi 100 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) w terminie do dnia 18.07.2014 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wpłynęła na konto Urzędu Gminy Nr 20 8063 0001 0010 0100 1300 0008 lub do kasy Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2014 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Rudka, ul. Brańska 13.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wymienionych wyżej kwotach i terminach.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 730 58 53.

 

 1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 459, położona w obrębie gruntów wsi Rudka – udział 1/2

Księga wieczysta: nr BI1P/00024027/1

Powierzchnia nieruchomości: 0,82 ha

Opis nieruchomości:

 • położenie: średnio/słabe, ok. 1,5 km od zabudowy wsi gminnej,
 • lokalizacja szczegółowa: dobra/średnia, dojazd drogą żwirową i drogą gruntową, sąsiedztwo: użytki zielone,
 • jakość gleb: średnia/słaba (łąka: ŁV – 0,78 ha, W – 0,04 ha),
 • parametry fizyczne: średnie, kształt regularny zbliżony do trapezu,
 • inne: łąka odłogująca.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rudka (tekst jednolity: uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 31 marca 2011 r.)  przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym na cele rolnicze.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na mocy zarządzenia nr 41/2013 Wójta Gminy Rudka z dnia 12 listopada 2013 r.

Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest także przedmiotem zobowiązań Gminy wobec takich osób.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do nabycia nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  upłynął dnia 24.12.2013 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 30.04.2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).

Minimalne postąpienie wynosi 60 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) w terminie do dnia 18.07.2014 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wpłynęła na konto Urzędu Gminy Nr 20 8063 0001 0010 0100 1300 0008 lub do kasy Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2014 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Rudka, ul. Brańska 13.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wymienionych wyżej kwotach i terminach.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 730 58 53.

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-06-12

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2014-07-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-06-12