Załącznik do zarządzenia Nr 15/2013

Wójta Gminy Rudka z dnia 16.04.2013 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Wójt Gminy Rudka ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

  1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 162/2, położona w obrębie wsi Olendy

Księga wieczysta: nr BI1P/00096939/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,1158 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 162/2 (B-RIIIb), położona w środku wsi Olendy w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, z dostępem do drogi publicznej utwardzonej. Działka posiada przyłącze elektryczne i wodociągowe. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym oraz budynkiem składowym (stodołą). Budynki te stanowią nakłady byłych właścicieli nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z poprzednio obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, który utracił ważność, teren nieruchomości był przeznaczony pod zabudowę zagrodową.

Cena nieruchomości: 3 600 zł netto plus należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na mocy zarządzenia Wójta Gminy Rudka nr 35/2012 z dnia 2 października 2012 r.

Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest także przedmiotem zobowiązań Gminy wobec takich osób.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do nabycia nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  upłynął dnia 19.11.2012 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).

Minimalne postąpienie wynosi 40 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 200 zł (słownie: dwieście zł) w terminie do dnia 17.05.2013 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wpłynęła na konto Urzędu Gminy Nr 20 8063 0001 0010 0100 1300 0008 lub do kasy Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2013 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Rudka, ul. Brańska 13.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wymienionych wyżej kwotach i terminach.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 730 58 53.

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-04-17

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2013-04-17

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-04-17