Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2014

Wójta Gminy Rudka z dnia 16.09.2014 r.

Ogłoszenie o rokowaniach

Działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 t.j. ze zm.)

Wójt Gminy Rudka ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży następujących nieruchomości:

 

 1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 84, położona w obrębie gruntów wsi Rudka – udział 1/2

Księga wieczysta: nr BI1P/00024027/1

Powierzchnia nieruchomości: 1,75 ha

Opis nieruchomości:

 • położenie: słabe, ok. 2,5 km od zabudowy wsi gminnej,
 • lokalizacja szczegółowa: dobra, dojazd drogą żwirową, sąsiedztwo – użytki rolne,
 • jakość gleb: słaba/b. słaba (łąka: ŁV – 1,61 ha, ŁVI – 0,08 ha, W – 0,06 ha),
 • parametry fizyczne: średnie, kształt regularny zbliżony do trapezu,
 • inne: łąka użytkowana, teren mocno pofałdowany (najprawdopodobniej po dawnej eksploatacji rudy darniowej.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rudka (tekst jednolity: uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 31 marca 2011 r.)  przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym na cele rolnicze.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na mocy zarządzenia nr 41/2013 Wójta Gminy Rudka z dnia 12 listopada 2013 r.

Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest także przedmiotem zobowiązań Gminy wobec takich osób.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do nabycia nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  upłynął dnia 24.12.2013 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 30.04.2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 22.07.2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset zł).

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie – rokowania w sprawie sprzedaży działki nr 84 w Rudce” w terminie do 16.10.2014 r., godz. 16.00.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenie zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zm.) w oddzielnej kopercie oznaczonej dopiskiem „Kopia dowodu wpłaty zaliczki”.

Tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przystępujący do rokowań zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w pieniądzu w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) w terminie do dnia 16.10.2014 r. włącznie. Za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień, w którym kwota wpłynęła na konto Urzędu Gminy Nr 20 8063 0001 0010 0100 1300 0008 lub do kasy Urzędu Gminy. Tytuł wpłaty: „Zaliczka w rokowaniach – działka nr 84”. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu 21.10.2014 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Rudka, ul. Brańska 13.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Wójt Gminy Rudka zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 730 58 53.

 

 1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 459, położona w obrębie gruntów wsi Rudka – udział 1/2

Księga wieczysta: nr BI1P/00024027/1

Powierzchnia nieruchomości: 0,82 ha

Opis nieruchomości:

 • położenie: średnio/słabe, ok. 1,5 km od zabudowy wsi gminnej,
 • lokalizacja szczegółowa: dobra/średnia, dojazd drogą żwirową i drogą gruntową, sąsiedztwo: użytki zielone,
 • jakość gleb: średnia/słaba (łąka: ŁV – 0,78 ha, W – 0,04 ha),
 • parametry fizyczne: średnie, kształt regularny zbliżony do trapezu,
 • inne: łąka odłogująca.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rudka (tekst jednolity: uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 31 marca 2011 r.)  przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym na cele rolnicze.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na mocy zarządzenia nr 41/2013 Wójta Gminy Rudka z dnia 12 listopada 2013 r.

Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest także przedmiotem zobowiązań Gminy wobec takich osób.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do nabycia nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  upłynął dnia 24.12.2013 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 30.04.2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 22.07.2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4200 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych).

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie – rokowania w sprawie sprzedaży działki nr 459 w Rudce” w terminie do 16.10.2014 r., godz. 16.00.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenie zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zm.) w oddzielnej kopercie oznaczonej dopiskiem „Kopia dowodu wpłaty zaliczki”.

Tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przystępujący do rokowań zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w pieniądzu w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) w terminie do dnia 16.10.2014 r. włącznie. Za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień, w którym kwota wpłynęła na konto Urzędu Gminy Nr 20 8063 0001 0010 0100 1300 0008 lub do kasy Urzędu Gminy. Tytuł wpłaty: „Zaliczka w rokowaniach – działka nr 459”. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu 21.10.2014 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Rudka, ul. Brańska 13.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Wójt Gminy Rudka zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 730 58 53.

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-09-18

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2014-09-18

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-09-18