Ogłoszenie o rokowaniach

Działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Wójt Gminy Rudka ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży następującej nieruchomości:

 Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 162/2, położona w obrębie wsi Olendy

Księga wieczysta: nr BI1P/00096939/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,1158 ha

Opis nieruchomości: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 162/2 (B-RIIIb), położona w środku wsi Olendy w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, z dostępem do drogi publicznej utwardzonej. Działka posiada przyłącze elektryczne i wodociągowe. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym oraz budynkiem składowym (stodołą). Budynki te stanowią nakłady byłych właścicieli nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z poprzednio obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, który utracił ważność, teren nieruchomości był przeznaczony pod zabudowę zagrodową.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na mocy zarządzenia Wójta Gminy Rudka nr 35/2012 z dnia 2 października 2012 r.

Cena nieruchomości: 3 600 zł netto plus należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest także przedmiotem zobowiązań Gminy wobec takich osób.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do nabycia nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  upłynął dnia 19.11.2012 r.

Pierwszy przetarg ustny został przeprowadzony w dniu 04.01.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny został przeprowadzony w dniu 21.05.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie – rokowania w sprawie sprzedaży działki nr 162/2 w Olendach” w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., do godz. 16.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Rudka.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Rokowania odbędą się w dniu 19.08.2013 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Rudka, ul. Brańska 13.

Przystępujący do rokowań zobowiązany jest w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., do godz. 16.00, wpłacić zaliczkę w pieniądzu w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień, w którym kwota wpłynęła na konto Urzędu Gminy Nr 20 8063 0001 0010 0100 1300 0008 lub do kasy Urzędu Gminy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowód stanowiący podstawę do zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczki na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości należy dołączyć do zgłoszenia.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze rokowań zostanie podwyższona o obowiązujący należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Wójt Gminy Rudka informuje o przysługującym mu prawie zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 730 58 53.

 

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-07-12

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2013-07-12

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-07-12