Sprzedaż drewna 2017

Rudka, 27.02.2017 r.

 SEK.6131.1.2017

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

 

Wójt Gminy Rudka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna, pozyskanego w wyniku usunięcia drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rudka w roku 2017.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego:

a) dąb w ilości 16,38 m3,

b) osika w ilości 1,12 m3,

c) olsza w ilości 0,64 m3,

d) świerk w ilości 17,57 m3,

e) sosna w ilości 32,35 m3.

                Szczegółowy wykaz drewna przeznaczonego do sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i podmioty posiadające osobowość prawną.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia 07.03.2017 r. do godz. 10.00 pisemnej oferty, sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do oferty.
 3. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA” – sprzedaż drewna”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rudka, ul. Brańska 13 lub przesłać pocztą.
 4. Oferta powinna zawierać:

1)      nazwę i adres oferenta albo nazwę firmy oraz jej siedzibę;

2)      oferowaną cenę netto za 1 m3 drewna (dla każdego gatunku drewna cena musi zostać podana odrębnie);

3)      ceny podane w ofercie (netto) nie mogą być niższe niż:

a) dąb – 407,32 zł,

b) osika – 157,85 zł,

c) olsza – 163,85 zł,

d) świerk – 199,11 zł,

e) sosna – 189,05 zł,

4)      podpis oferenta.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.03.2017 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Rudka, pok. nr 2.
 2. Kryterium wyboru oferty jest cena oferty, obliczona wg następującego wzoru:

 

c =(0,24 x cd) + (0,02 x co) + (0,01 x col) + (0,26 x cś) + (0,48 x cs)

 

gdzie:

c – cena oferty

cd – oferowana cena za drewno gat. dąb

co – oferowana cena za drewno gat. osika

col – oferowana cena za drewno gat. olsza

cś – oferowana cena za drewno gat. świerk

cs – oferowana cena za drewno gat. sosna

 

W przypadku złożenia ofert równoważnych, oferenci zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert zawierających nową cenę.

 1. Do cen sprzedaży drewna zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 2. O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony pisemnie, w terminie 5 dni od dnia otwarcia ofert. W zawiadomieniu zostanie określony termin podpisania umowy kupna – sprzedaży drewna.
 3. Wójt Gminy Rudka zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
 4. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

1)      uiszczenia opłaty za drewno, w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT;

2)      dokonania odbioru i transportu drewna we własnym zakresie i na własny koszt.

 1. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi w terminie 7 dni po uregulowaniu należności na wskazany przez Gminę Rudka rachunek bankowy.
 2. Informacji o przetargu udziela kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, tel. 85 7305869.

 

Wójt

Andrzej Anusiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2017-02-27

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2017-02-27