Kompetencje wójta

 

Kompetencje wójta wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.):

  • wójt jest organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 1)
  • wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności (art. 30 ust. 1 i 2):
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  • wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (Art. 31).
  • wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy (Art. 31a).
  • wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych, jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, (Art. 31b ust. 1).
  • wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
1) wójt nadaje urzędowi gminy w drodze zarządzenia regulamin organizacyjny, który określa organizację i zasady jego funkcjonowania,
2) wójt jest kierownikiem urzędu,
3) wójt jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 33 ust. 1, 2, 3 i 5).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-01-11

Data modyfikacji: 2012-01-11

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-01-11