Zarządzenia Wójta Gminy Rudka

rok 2009

 

 

Nr zarządzenia
Data
Tytuł zarządzenia

1/09

12.01.2009
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2009 roku

2/09

17.03.2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i zamierzeń gospodarczych Gminy Rudka oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2008 r.

3/09

17.03.2009
w sprawie realizacji zadań obronnych w 2009 roku
25.02.2009
w sprawie rozłożenia na raty należności za wodę i oczyszczanie ścieków oraz umorzenia odsetek
30.03.2009
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu marki Jelcz
6/0930.03.2009w sprawie powołania Komisji Nagród w celu zaopiniowania kandydatów do nagrody Wójta Gminy
30.04.2009
w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami
30.04. 2009
w sprawie przyjęcia bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2008 rok
30.04.2009
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za 2008 rok (patrz Menu Budżet, rok 2008)
30.04.2009
w sprawie rozłożenia na raty należności za wodę i oczyszczanie ścieków oraz umorzenie odsetek
14.05.2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
14.05.2009
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za I kwartał 2009 roku (patrz Menu Budżet, rok 2009)
21.05.2009.
w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej praz przeniesień między rozdziałami i paragrafami

14/09

01.06.2009
w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia (gry decycyjnej) nt. „Funkcjonowanie gminy w 72 godzinie braku dostaw energii elektrycznej”
19.06.2009.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudce
27.07.2009.
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2009 roku (patrz Menu Budżet, rok 2009)
03.08.2009.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
03.08.2009.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
17.08.2009
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2009 r. (patrz Menu Budżet, rok 2009)
17.08.2009
w sprawie odroczenia terminu zapłaty za pobór wody
24.08.2009
w sprawie rozłożenia na raty należności za wodę i oczyszczanie ścieków
24.08.2009
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rudce wraz z utwardzeniem placu oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Olendach wraz z częściowym utwardzeniem placu”
25.08.2009
w sprawie ustalenia cennika usług transportowych świadczonych przez Urząd Gminy
08.09.2009
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 322 329,00 zł”

25/09

28.09.2009
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 941 431,00 zł”
28.10.2009
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2009 roku
13.11.2009
w sprawie projektu budżetu na 2010 rok

28/09

13.11.2009

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

29/09

24.11.2009
w sprawie weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudka

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2010-02-02

Data modyfikacji: 2010-05-17

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2010-02-02