Zarządzenia Wójta Gminy Rudka

rok 2010

 

 

Nr zarządzenia
Data
Tytuł zarządzenia
11.01.2010
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2010 roku
12.01.2010
w sprawie zmiany cennika usług transportowych świadczonych przez Urząd Gminy
12.01.2010
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2010 roku
12.01.2010
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Rudka oraz wysokości dotacji w 2010 roku
18.01.2010
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rudka”
20.01.2010
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa energii elektrycznej”
05.02.2010
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Karp, Józefin, Niemyje Skłody i Niemyje Nowe”
8/10
17.03.2010
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu i zamierzeń gospodarczych Gminy Rudka oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009 r. (patrz Menu Budżet, rok 2009)
10/10
26.04.2010
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za 2009 rok (patrz Menu Budżet, rok 2009)
11/10
26.04.2010
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za I kwartał 2010 roku (patrz Menu Budżet, rok 2010)
26.04. 2010
w sprawie przyjęcia bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2009 rok
27.04.2010
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rudka Nr 2/10 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług transportowych świadczonych przez Urząd Gminy
10.05.2010
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p. n. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Karp, Józefin, Niemyje Skłody i Niemyje Nowe”
10.05.2010
w sprawie kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2010
14.05.2010
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rudce wraz z utwardzeniem palcu oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Olendach wraz z częściowym utwardzeniem placu”
17.05.2010
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych”
02.06.2010
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
02.06.2010
w sprawie rozłożenia na raty należności za wodę
07.06.2010
w sprawie umorzenia należności i odsetek za wodę i oczyszczanie ścieków
07.06.2010
w sprawie powołania członków Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010 r.
23.06.2010
w sprawie rozłożenia na raty należności za wodę
23.06.2010
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli, planu kont i archiwizowania dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Karp, Józefin, Niemyje Skłody i Niemyje Nowe”
23.06.2010
w sprawie przygotowania projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Rudka
20.07.2010
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa i kredytu inwestycyjnego  na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
20.07.2010
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa i kredytu inwestycyjnego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
20.07.2010
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudka
21.07.2010
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka w granicach zainwestowania
21.07.2010
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2010 roku
21.07.2010
w sprawie zmiany pkt 5 w Załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy Rudka Nr 13/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotyczącego cennika usług transportowych świadczonych przez Urząd Gminy Rudka
30.07.2010
w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2010
30.07.2010
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2010 roku
30.07.2010
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2010 roku
30.07.2010
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli, planu kont i archiwizowania dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka gm. Rudka”
02.08.2010
w sprawie przygotowania uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Rudka
06.08.2010
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku
20.08.2010
w sprawie przygotowania uchwał na XXX sesję Rady Gminy Rudka
23.08.2010
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli, planu kont i archiwizowania dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu „Wzrost sprawności ograniczania zagrożeń ekologicznych dzięki doposażeniu OSP Rudka w samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń”
15.09.2010
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2010 roku
15.09.2010
w sprawie wprowadzenia zmian w ust. 2 dot. opłat miesięcznych za dowóz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy Rudka Nr 13/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotyczącego cennika usług transportowych świadczonych przez Urząd Gminy Rudka
15.09.2010
w sprawie przygotowania projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Rudka
30.09.2010
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2010 roku
18.10.2010
w sprawie przygotowania projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Rudka
22.10.2010
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2010 roku
28.10.2010
w sprawie przygotowania projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Rudka
10.11.2010
w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
10.11.2010
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok
19.11.2010
w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2010
29.11.2010
w sprawie przygotowania projektów uchwał na I sesję Rady Gminy Rudka
30.11.2010
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Karp, Józefin, Niemyje Skłody i Niemyje Nowe”
02.12.2010
w sprawie przygotowania materiałów na II sesję Rady Gminy Rudka
06.12.2010
w sprawie powołania członków Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011 r.
07.12.2010
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2010 roku
14.12.2010
w sprawie przygotowania projektów uchwał na III sesję Rady Gminy Rudka
30.12.2010
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2010 roku

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2010-05-17

Data modyfikacji: 2011-10-05

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2010-05-17