Zarządzenia 2017

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUDKA W 2017 ROKU

Numer zarządzenia

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1/2017

09.01.2017

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2017 roku

2/2017

09.01.2017

w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 roku

3/2017

30.01.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2017

4/2016

08.02.2017

w sprawie przygotowania projektów uchwał na XIII sesję Rady Gminy Rudka

5/2017

08.02.2017

w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych w latach 2001-2015 w procesie wydawania dowodów osobistych

6/2017

21.02.2017

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Rudka postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wsparcia kobiet w ciąży i rodzin wprowadzonych w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

7/2017

13.03.2017

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń wsparcia kobiet w ciąży i rodzin wprowadzonych w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

8/2017

23.03.2017

w sprawie przygotowania projektów uchwał na XIV sesję Rady Gminy Rudka 

9/2017

27.03.2017

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2016 rok

10/2017

27.03.2017

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za 2016 rok

11/2017

28.03.2017

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rudka

12/2017

28.03.2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za rok 2016

13/2017

12.04.2017

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudka sprawozdania finansowego Gminy Rudka za 2016 rok

14/2017

21.04.2017 

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za I kwartał 2017 rok

15/2017

28.04.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2017

16/2017

17.05.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

17/2017

19.06.2017

w sprawie przygotowania projektów uchwał na XV sesję Rady Gminy Rudka

18/2017

21.06.2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Rudka

19/2017

26.06.2017

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rudka oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

20/2017

06.07.2017

w sprawie rozłożenia na raty płatności za wodę i oczyszczanie ścieków

21/2017

13.07.2017

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rudka oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

22/2017

27.07.2017

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz deficycie/nadwyżce za II kwartał 2017 rok

23/2017

31.07.2017

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Rudka

24/2017 01.08.2017 w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy
25/2017 21.08.2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2017 roku
26/2017 28.08.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
27/2017 31.08.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2017
28/2017 01.09.2017 w sprawie ustalenia cennika usług transportowych świadczonych przez Gminę Rudka
29/2017 14.09.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVI sesję Rady Gminy Rudka
31/2017 04.10.2017 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zdawczo-odbiorczej do przekazania magazynku sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Rudka
32/2017 24.10.2017 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2017 rok
33/2017 31.10.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudka na rok 2017
35/2017 31.10.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
36/2017 14.11.2017 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2018-2021
37/2017 14.11.2017 w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Rudka na 2018 rok
38/2017 14.11.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudce
39/2017 17.11.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVII sesję Rady Gminy Rudka
40/2017 18.12.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Rudka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2017-07-27

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2018-02-16

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2017-03-07