ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUDKA ROK 2015

Numer zarządzenia

Data

Tytuł zarządzenia

1/2015

07.01.2015

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2015 roku

2/2015

07.01.2015

w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku

3/2015 15.01.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

4/2015

16.01.2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

5/2015

16.01.2015

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Rudka

6/2015

12.02.2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

8/2015

06.01.2015

w sprawie przygotowania projektów uchwał na III sesję Rady Gminy Rudka

9/2015

23.03.2015

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za 2014 rok

10/2015

24.03.2015

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2014 rok

11/2015 25.03.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
12/2015 15.04.2015

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w okwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudka w roku 2015 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

13/2015 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
14/2015 20.04.2015 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudka sprawozdania finansowego Gminy Rudka za 2014 rok
15/2015 22.04.2015 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za I kwartał 2015 rok
19/2015 29.04.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
20/2015 29.04.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
21/2015 15.06.2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał na IV sesję Rady Gminy Rudka
22/2015 01.07.2015 w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów
23/2015 03.07.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego
24/2015 27.07.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego
25/2015 27.07.2015 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2015 rok
26/2015 31.07.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2015
27/2015 03.08.2015 w sprawie rozłożenia na raty płatności za wodę i oczyszczanie ścieków
28/2015 06.08.2015 w sprawie ustalenia dnia 14.08.2015 r. dniem wolnym od pracy
29/2015 13.08.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrojowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
30/2015 18.08.2015 w sprawie przedstawienia inforacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2015 roku
31/2015 01.09.2015 w sprawie ustalenia cennika usług transportowych świadczonych przez Gminę Rudka
32/2015 18.09.2015 w sprawie ustalenia listy dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego na cele edukacyjne zamieszkałych na terenie Gminy Rudka
33/2015 18.09.2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał na V sesję Rady Gminy Rudka
34/2015 05.10.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
35/2015 06.10.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
36/2015 20.10.2015 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2015 rok
37/2015 30.10.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2015
38/2015 12.11.2015 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
39/2015 12.11.2015 w sprawie projektu budżetu na 2016 rok
40/2015 13.11.2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał na VI sesję Rady Gminy Rudka
41/2015 27.11.2015 w sprawie kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2015
42/2015 27.11.2015 w sprawie kredytu długotermonowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2015
43/2015 27.11.2015 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy
44/2015 27.11.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
45/2015 27.11.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
47/2015 02.12.2015 w sprawie kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2015
48/2015 02.12.2015 w sprawie kredytu długotermonowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2015
49/2015 02.12.2015 w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Rudka
50/2015 18.12.2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał na VII sesję Rady Gminy Rudka
51/2015 22.12.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudka w roku 2016 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji
52/2015 28.12.2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na tealizację zadania publicznego Gminy Rudka w roku 2016 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
53/2015 30.12.2015 w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce
54/2015 30.12.2015 w sprawie rozłożenia na raty płatności za wodę i oczyszczanie ścieków

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2015-01-05

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2015-03-31

Data modyfikacji: 2017-10-26

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2015-03-31