ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUDKA W 2016 ROKU

Numer zarządzenia

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1/2016

07.01.2016

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2016 roku

2/2016

07.01.2016

w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 roku

3/2016

03.03.2016

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za 2015 rok

4/2016

03.03.2016

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

5/2016

03.03.2016

w sprawie przygotowania projektów uchwał na VIII sesję Rady Gminy Rudka

6/2016

16.03.2016

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2015 rok

7/2016

31.03.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2016

8/2016

08.04.2016

w sprawie powołania komisji do odbioru zwalnianych mieszkań komunalnych

9/2016

15.04.2016

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudka sprawozdania finansowego Gminy Rudka za 2015 rok

10/2016

20.04.2016

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za I kwartał 2016 rok

11/2016

29.04.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2016

12/2016

16.06.2016

w sprawie przygotowania projektów uchwał na IX sesję Rady Gminy Rudka

13/2016

22.06.2016

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Rudka

14/2016

20.06.2016

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Rudka

15/2016

22.07.2016

w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt

16/2016

26.07.2016

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2016 rok

17/2016

29.07.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2016

18/2016

18.08.2016

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2016 roku

19/2016

24.08.2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odboru użyczonego budynku, wyposażenia i mienia Szkoły Podstawowej w Niemyjach Nowych

22/2016

31.08.2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudka na rok 2016

23/2016

19.09.2016

w sprawie przygotowania projektów uchwał na X sesję Rady Gminy Rudka

24/2016

03.10.2016

w sprawie kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2016

25/2016

03.10.2016

w sprawie kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2016

26/2016

19.10.2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018

27/2016

24.10.2016

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2016 rokw sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2016 rok

28/2016

31.10.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

29/2016

14.11.2016

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2017-2020

30/2016

14.11.2016

w sprawie projeltu budżetu gminy Rudka na 2017 rok

31/2016

14.11.2016

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Rudka

32/2016

14.11.2016

w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Rudka i jej jednostkach organizacyjnych

33/2016

17.11.2016

w sprawie przygotowania projektów uchwał na XI sesję Rady Gminy Rudka

34/2016

21.11.2016

w sprawie utworzenia spółki przymusowej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową wsi Olendy

35/2016

02.12.2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadaż publicznych w 2017 i 2018 roku

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2016-03-03

Data modyfikacji: 2016-12-09

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2016-03-03