Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rudka, 04.04.2017 r.

SEK.271.1.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 163046 B w km 0+620 – 1+730”

 

Wójt Gminy Rudka, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 163046 B w km 0+620 – 1+730”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

PTHB „ROBERT” Kunicki PIotr

ul. Klonowa 6

17-120 Brańsk

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w trakcie oceny ofert uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów. Zgodnie z przepisami art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wykaz ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Ocena oferty w kryterium cena

/c/

Ocena oferty w kryterium okres gwarancji

/gw/

Ocena oferty w kryterium termin płatności faktur

/tp/

ocena oferty

/co=c+gw+tp/

Maxi – Koparki Sawicki Marcin, Baciki Bliższe 3A

52,8 pkt

20 pkt

20 pkt

92,8 pkt

PTHB „Robert” Kunicki Piotr, ul. Klonowa 6, 17-120 Brańsk

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

 

Jednocześnie informuje się, że z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

 

Z up. Wójta

/-/Jerzy Gabrysiak

Sekretarz Gminy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2017-04-04

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2017-04-04