Informacja z otwarcia ofert

 

Rudka, 29.03.2017 r.

SEK.271.1.2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 163046 B w km 0+620 – 1+730”

 

Wójt Gminy Rudka, na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 163046 B w km 0+620 – 1+730”, które miało miejsce w dniu 29.03.2017 r. o godz. 10.10:

 

1) kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 322 179,30 zł,

 

2) w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

(zł brutto)

okres gwarancji

Termin płatności faktur

Maxi – Koparki Sawicki Marcin, Baciki Bliższe 3A, 17-300 Siemiatycze

183 016,74

24 m-ce

30 dni

PTHB „Robert” Kunicki Piotr, ul. Klonowa 6, 17-120 Brańsk

161 746,23

24 m-ce

30 dni

 

UWAGA:

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, są zobowiązani na mocy art. 24 ust. 11 ustawy Pzp do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ).

 

Z up. Wójta

/-/Jerzy Gabrysiak

Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2017-03-29

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2017-03-29