Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

GMINA RUDKA

Rudka, 28.11.2016 r.

SEK.271.3.2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka”

  

Wójt Gminy Rudka, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

 MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

 

 Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w trakcie oceny ofert uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów. Zgodnie z przepisami art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Wykaz ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom:

 

Nr oferty

Wykonawca

Ocena oferty

w kryterium cena

/c/

Ocena oferty w kryterium częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych

/cw/

Ocena oferty w kryterium termin płatności faktur

/tp/

ocena oferty

/co=c+cw+tp/

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

47,40 pkt

20 pkt

20 pkt

87,40 pkt

2.

MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

53,16 pkt

10 pkt

20 pkt

83,16 pkt

  

Z up. Wójta

/-/Jerzy Gabrysiak

Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2016-11-28

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2016-11-28