Informacja z otwarcia ofet

1

GMINA RUDKA

Rudka, 17.11.2016 r.

SEK.271.3.2016

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka”

 

Wójt Gminy Rudka, na podstawie art. 85 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka”, które miało miejsce w dniu 17.11.2016 r. o godz. 10.10:

 1) kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 468 000,00 zł,

 2) w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

(zł brutto)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności faktur

zadeklarowana częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

486 000,00

01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

30 dni

3 razy/rok

2.

MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

384 134,40

01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

30 dni

3 razy/rok

3.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

433 350,00

01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

30 dni

2 razy/rok

 

UWAGA:

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, są zobowiązani na mocy art. 24 ust. 11 ustawy Pzp do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ).

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2016-11-17

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2016-11-17