Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rudka, 11.07.2012 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Rudka
ul. Brańska 13
17-123 Rudka
Znak sprawy: KO.271.4.2012
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 370 650 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
 
Bank Spółdzielczy w Brańsku
ul. Kościuszki 2A, 17-120 Brańsk
 
Cena ofertowa: 127 504,11 zł
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.
Ww. oferta była jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

Z postępowania nie wykluczono żadnych wykonawców. Nie odrzucono żadnej oferty.

Wójt

Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-07-11

Data modyfikacji: 2012-07-11

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-07-11