OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudka , ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, faks 0-85 730-58-51.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 370 650 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 370 650 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Dla ustalenia całkowitego kosztu kredytu należy oprzeć się o zmienną stopę procentową ustaloną wg 1-miesięcznej stawki WIBOR na dzień 22.06.2012 r. - 4,92 % i stałą w okresie kredytowania marżę bankową. Nie przywiduje się prowizji przygotowawczej. Dane dotyczące kredytu: 1. Kwota kredytu: 370 650,00 zł 2. Termin uruchomienia - 01.08.2012 r. 3. Okres karencji w spłacie kapitału do 31.12.2013 r. Karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się. 4. Forma zabezpieczenia - weksel in blanco 5. Terminy spłat rat kapitałowych - 1 dnia miesiąca (jeżeli wypada w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia roboczego) - zgodnie z załączonym harmonogramem (Załącznik nr 4 do SIWZ). 6. Termin spłaty ostatniej raty kredytu - 01.03.2022 r. 7. Spłata odsetek 1 dnia każdego miesiąca (jeżeli wypada w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia roboczego). 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.08.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Nie wyznacza się szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Nie wyznacza się szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Nie wyznacza się szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Nie wyznacza się szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Symulacja spłaty kredytu
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanego przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innej podobnej okoliczności lub załamaniem dochodów budżetu przez pogorszenie sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony oraz zmniejszenie wysokości rat. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku przesunięcia terminu spłaty kredytu oprocentowanie będzie naliczane według zasad określonych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty oraz zmniejszenia wysokości rat Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 218272 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012.

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-06-25

Data modyfikacji: 2012-06-25

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-06-25