Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rudka, dn. 27.11.2012 r.

Zamawiający:

Gmina Rudka

ul. Brańska 13

17-123 Rudka

 

KO.271.9.2012

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego”

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez:

 

ENERGA – OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk

 

Cena ofertowa 136949,71 zł.

 Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

 Jednocześnie informuję, że oferty w postępowaniu złożyli ponadto następujący wykonawcy:

1. PGE Obrót Spółka Akcyjna, ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, cena ofertowa 138540,24 zł.

 Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

 

Wójt

Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-11-27

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2012-11-27

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-11-27