Rudka, dnia 14.11.2012 r.

Gmina Rudka

ul. Brańska 13

17-123 Rudka

 

KO.271.9.2012

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego

Zamawiający informuje o następujących zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Punkt 11 formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego”.

2. § 6 ust. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy”.

3. Skreśla się pkt 7 działu X SIWZ pt. "Opis sposobu przygotowania ofert". Obowiązują zapisy działu XI pkt 2 SIWZ.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. Wójta

Jerzy Gabrysiak

Sekretarz Gminy

 

Załączniki do treści

  • SIWZ i załączniki (RAR, 96,58 KB)

    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami po dokonanych zmianach

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-11-14

Data modyfikacji: 2012-11-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-11-14