Rudka, dnia 14.11.2012 r.

Gmina Rudka

ul. Brańska 13

17-123 Rudka

KO.271.9.2012

  

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego”

 

W odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 13.11.2012 r. przekazuję wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1. Wnioskujemy o dokonanie zmiany zapisu pkt 11 formularza oferty na: „Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego”. Uzasadnienie: Zgodnie z treścią SIWZ projekt umowy stanowi Załącznik nr 6.

Wyjaśnienie: Zamawiający akceptuje propozycję zmiany zapisu pkt 11 Formularza oferty. Zmiana zostanie wprowadzona do treści formularza.

Pytanie 2. Wnioskujemy o dokonanie zmiany zapisu § 6 ust. 6 załącznika nr 6 do SIWZ na: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy”. Uzasadnienie: dokonanie wpłaty przez Zamawiającego nie może stanowić obciążenia rachunku Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Zamawiający akceptuje propozycję zmiany zapisu § 6 ust. 6 załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy). Zmiana zostanie wprowadzona do treści załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 3. W dziale X pkt 7 SIWZ oraz w dziale XI pkt 2 SIWZ Zamawiający przedstawił 2 różne sposoby oznakowania koperty zawierającej ofertę. Wnosimy o wskazanie właściwego sposobu.

Wyjaśnienie: Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ: skreśla się pkt 7 działu X SIWZ. Obowiązują zapisy działu XI pkt 2 SIWZ.

 

Z up. Wójta

Jerzy Gabrysiak

Sekretarz Gminy

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-11-14

Data modyfikacji: 2012-11-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-11-14