OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudka , ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, faks 0-85 730-58-51.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 069 183 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1096183 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją następujących inwestycji: - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarnąty, Niemyje Ząbki, - Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki. Dla ustalenia całkowitego kosztu kredytu należy oprzeć się o zmienną stopę procentową ustaloną wg 1-miesięcznej stawki WIBOR na dzień 08.08.2012 r. - 4,91 % i stałą w okresie kredytowania marżę bankową. Nie przywiduje się prowizji przygotowawczej. Dane dotyczące kredytu: 1. Kwota kredytu: 1 069 183,00 zł 2. Termin uruchomienia - 01.11.2012 r. 3. Okres karencji w spłacie kapitału do 31.12.2015 r. Karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się. 4. Forma zabezpieczenia - weksel in blanco 5. Terminy spłat rat kapitałowych - 1 dnia miesiąca (jeżeli wypada w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia roboczego) - zgodnie z załączonym harmonogramem (Załącznik nr 4 do SIWZ). 6. Termin spłaty ostatniej raty kredytu - 01.10.2025 r. 7. Spłata odsetek 1 dnia każdego miesiąca (jeżeli wypada w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia roboczego). 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie. 9. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, a roku przestępnym 366 dni. 10. O wysokości oprocentowania w danym okresie obrachunkowym bank zawiadamia Zamawiającego (Kredytobiorcę) na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla tego okresu. 11. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat, po powiadomieniu Banku z 7 - dniowym uprzedzeniem o zamierzonej spłacie. Z tego tytułu nie przysługuje Bankowi dodatkowa prowizja. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania 20 % kredytu, bez podania przyczyny. W przypadku niewykorzystania części kredytu, zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami. 14. Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu. Od kwoty niewykorzystanej nie pobiera się dodatkowych opłat. 15. Do oferty należy dołączyć symulację spłaty kredytu. 16. Przed podpisaniem umowy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 17. Zamawiający przewiduje możliwość umieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika gminy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.10.2025.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Symulacja spłaty kredytu
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanego przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innej podobnej okoliczności lub załamaniem dochodów budżetu przez pogorszenie sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony oraz zmniejszenie wysokości rat. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku przesunięcia terminu spłaty kredytu oprocentowanie będzie naliczane według zasad określonych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty oraz zmniejszenia wysokości rat Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych. Numer ogłoszenia: 295336 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012.

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-08-10

Data modyfikacji: 2012-08-10

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-08-10