OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudka , ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, faks 0-85 730-58-51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rudka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudka w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2016 r., tj. 48 miesięcy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących oraz pomocniczych następujących jednostek: a. Urzędu Gminy Rudka, b. Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce, c. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce, d. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce; 2. otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków w złotych polskich wg potrzeb zamawiającego, na warunkach zadeklarowanych w ofercie; 3. oprocentowanie rachunków zmienne, wysokość oprocentowania będzie ustalana w oparciu o iloczyn stawki WIBID 1M oraz stałego w okresie obowiązywania umowy współczynnika, określonego w złożonej przez wykonawcę ofercie. 4. miesięczna kapitalizacja odsetek na rachunkach, 5. realizację poleceń przelewów elektronicznych i papierowych, 6. dokonywanie przelewów wewnątrz banku, bez opłat i prowizji, 7. realizację zleceń płatniczych również z wpływów bieżących, bez opłat i prowizji, 8. transfer środków płatniczych w systemie Eliksir, 9. przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanych przez zamawiającego, 10. przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki zamawiającego, bez opłat i prowizji, 11. codzienne sporządzanie i wydawanie wyciągów bankowych, bez opłat i prowizji; zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego drukowania wyciągów za pomocą systemu bankowości elektronicznej, 12. podawanie w wyciągu bankowym (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej) przy wpłatach bezgotówkowych podatków i opłat, daty obciążenia rachunku bankowego podatnika, bez opłat i prowizji, 13. wdrożenie systemu bankowości elektronicznej wraz z zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania oraz przeszkolenie pracowników, 14. system bankowości elektronicznej musi umożliwiać dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie wszystkich rachunków, podgląd salda każdego rachunku, przeglądanie historii operacji na wszystkich rachunkach, drukowanie wyciągów, przelewów i potwierdzeń przelewu, 15. udzielanie na hasło osobom upoważnionym informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych w ciągu danego dnia, 16. wydawanie blankietów czekowych zgodnie z potrzebami zamawiającego, 17. przechowywanie depozytów, 18. wydawania zaświadczeń oraz sporządzenie wydruku historii rachunku, bez opłat i prowizji. 19. udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego na następujących warunkach: a. kwota kredytu nie wyższa niż 300.000 zł w każdym roku obowiązywania umowy, b. spłata kredytu będzie następować ze środków zgromadzonych na rachunku bieżącym, c. forma zabezpieczenia - zgodnie z przepisami obowiązującymi w banku, d. oprocentowanie kredytu w oparciu o zmienną stopę WIBOR 1M oraz stałą w okresie kredytowania marże banku, e. odsetki będą obciążały rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca, f. przewiduje się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, g. przewiduje się możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat, odsetki będą naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu, h. nie przewiduje się żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu, i. do celów kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć: stawkę WIBOR 1M w wysokości 4,91 %, termin uruchomienia kredytu 01.01.2013 r., do naliczania odsetek należy zastosować kalendarz rzeczywisty (rok liczy 365-366 dni, miesiąc rzeczywistą ilość dni), spłata kredytu w dniu 31.12.2016 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 - Prawo bankowe inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada siedzibę lub placówkę (oddział, filię) na terenie powiatu bielskiego lub gmin ościennych Gminy Rudka zapewniającą pełną realizację przedmiotu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o posiadaniu placówki (oddziału, filii) na terenie powiatu bielskiego lub gmin ościennych Gminy Rudka

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Oprocentowanie środków na rachunkach - 20
 • 3 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rudka, 17-123 Rudka, ul. Brańska 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rudka, 17-123 Rudka, ul. Brańska 13, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych. Numer ogłoszenia: 295498 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012.

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-08-10

Data modyfikacji: 2012-08-10

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-08-10