Rudka, dn. 12.12.2012 r.

Zamawiający:

Gmina Rudka

ul. Brańska 13

17-123 Rudka

KO.271.10.2012

  

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rudka w 2013 roku”

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 „PRONAR” sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew

 Cena ofertowa 221 340,00 zł.

 Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

Wymieniona wyżej oferta była jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Wójt

Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-12-12

Data modyfikacji: 2012-12-12

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-12-12