Rudka, dn. 19.03.2013 r.

Zamawiający:

Gmina Rudka

ul. Brańska 13

17-123 Rudka

 

SEK.271.1.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:

 

P.P.U.H. Budamex

M. Mironowicz, A. Turowski Spółka Jawna

ul. Puchatka 11

15-505 Białystok

 

Cena ofertowa 1 045 530,10 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

 

W przedmiotowym postępowaniu, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

  1. WOD-KA-MEL S.A., ul. Brzeska 134, 21-500 Biała Podlaska - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 81 pkt.
  2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 86 pkt.
  3. Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „BIELBUD” Sp. z o.o., ul. Białowieska 113E, 17-100 Bielsk Podlaski - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 91 pkt.
Wójt
/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-03-19

Data modyfikacji: 2013-03-19

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-03-19