Rudka, 29.03.2013 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62254 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, faks 0-85 730-58-51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, w miejscowościach Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty. Zakres robót obejmuje: Wieś Niemyje Ząbki: budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej długości 735 m, sieci kanalizacyjnej tłocznej długości 2 026 m, montażu 3 szt. przepompowni ścieków, budowie 13 szt. przykanalików o długości 125 m. Wieś Niemyje Jarnąty: budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej długości 655 m, sieci kanalizacyjnej tłocznej długości 845 m, montażu 2 szt. przepompowni ścieków, budowie 13 szt. przykanalików o długości 120 m Kanalizację sanitarną, grawitacyjną oraz przyłącza kanalizacyjne, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV. Kanalizację sanitarną i przyłącza o średnicach Ø 110 mm, Ø 160 i Ø 200 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych gładkich typu średniego i typu ciężkiego. Poszczególne odcinki rur będą łączone na bosy koniec i kielich z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi. Części tłoczne sieci zostaną wykonane z rur ciśnieniowych PCV o średnicy Ø 90 mm, rur PE Ø 75 mm i Ø 90 mm. Przewody z rur PCV będą łączone na kielich i bosy koniec oraz uszczelkę gumową, a przewody PE - metodą zgrzewania doczołowego. Do przetłaczania ścieków zostaną zastosowane dwupompowe przepompownie ścieków wykonane w studniach polimerobetonowych, wyposażone w sygnalizację świetlną i akustyczną informującą o awarii oraz modułami monitoringu pracy pomp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wynika z dokumentacji projektowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Podstawowe Usługi dla Ludności Wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.P.U.H. Budamex M. Mironowicz, A. Turowski Spółka Jawna, ul. Puchatka 11, 15-505 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1 471 795,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1 045 530,10

  • Oferta z najniższą ceną: 1 045 530,10 / Oferta z najwyższą ceną: 1 286 044,43

  • Waluta: PLN.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2013 r., numer ogłoszenia: 126178 - 2013.

 

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-03-29

Data modyfikacji: 2013-03-29

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-03-29