Rudka, 14.02.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudka , ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, faks 0-85 730-58-51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, w miejscowościach Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty. Zakres robót obejmuje: Wieś Niemyje Ząbki: budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej długości 735 m, sieci kanalizacyjnej tłocznej długości 2 026 m, montażu 3 szt. przepompowni ścieków, budowie 13 szt. przykanalików o długości 125 m. Wieś Niemyje Jarnąty: budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej długości 655 m, sieci kanalizacyjnej tłocznej długości 845 m, montażu 2 szt. przepompowni ścieków, budowie 13 szt. przykanalików o długości 120 m Kanalizację sanitarną, grawitacyjną oraz przyłącza kanalizacyjne, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV. Kanalizację sanitarną i przyłącza o średnicach Ø 110 mm, Ø 160 i Ø 200 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych gładkich typu średniego i typu ciężkiego. Poszczególne odcinki rur będą łączone na bosy koniec i kielich z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi. Części tłoczne sieci zostaną wykonane z rur ciśnieniowych PCV o średnicy Ø 90 mm, rur PE Ø 75 mm i Ø 90 mm. Przewody z rur PCV będą łączone na kielich i bosy koniec oraz uszczelkę gumową, a przewody PE - metodą zgrzewania doczołowego. Do przetłaczania ścieków zostaną zastosowane dwupompowe przepompownie ścieków wykonane w studniach polimerobetonowych, wyposażone w sygnalizację świetlną i akustyczną informującą o awarii oraz modułami monitoringu pracy pomp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wynika z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, będących załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 0/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 01.03.2013 r. do godz. 10.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brańsku, nr konta 20806300010010010013000008. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Zamawiający zwraca wadium wg zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunki odnoszące się do posiadania wiedzy i doświadczenia uważa się za spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości minimum 1 600 000 zł brutto każda. Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w.w warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uważa się za spełnione, jeżeli wykonawca: a) dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego - osobą tą może być obywatel zamieszkały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którego kwalifikacje zawodowe uznano lub uzna się zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz legitymujący się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkowstwa w izbie samorządu zawodowego lub innej właściwej organizacji wykonywania zawodu regulowanego; b) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zatrudniał średniorocznie co najmniej 20 pracowników, w tym 2 osoby personelu kierowniczego. Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w.w warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej uważa się za spełnionym jeżeli wykonawca: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000 zł; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł. Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w.w warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Szczegółowy opis proponowanych przepompowni ścieków wraz z zaświadczeniami podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, że dostarczane przepompownie odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy (wzór - zał. nr 1 do SIWZ). Uproszczony kosztorys ofertowy (wzór - zał. nr 2 do SIWZ). Dowód wniesienia wadium. Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona: 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych; b) klęsk żywiołowych, c) działania siły wyższej, d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) opóźnienia związanego z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, g) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b) ograniczenia zakresu rzeczowego zadania, 3) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, pok. nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, pok. nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy oraz załączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Warunki dotyczące wymaganego doświadczenia, posiadanego potencjału technicznego i osobowego oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej badane będą łącznie. Dokumenty określone w rozdziale VI ust. 2-4 SIWZ winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VI ust. 1 specyfikacji składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu, bądź każdy z wykonawców oddzielnie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 5 oraz w rozdziale VII ust. 1-6 SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale VI ust. 6 i 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Podstawowe Usługi dla Ludności Wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2013 r., numer ogłoszenia: 62254 - 2013

Wójt

/-/ Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-02-14

Data modyfikacji: 2013-02-14

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-02-14