Rudka, 25.02.2013 r.

SEK.271.1.2013

Wyjaśnienia do zapytań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty
 

Pytanie 1:

Zapisy SIWZ pkt 2.3. mówią o tym, iż „Warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uważa się za spełnione, jeżeli wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (...) zatrudniał średniorocznie 20 pracowników, w tym 2 osoby personelu kierowniczego”.

Prosimy o uzasadnienie zastosowania w/w wymogu w odniesieniu do prawa zamówień publicznych, któremu podlega również to postępowanie przetargowe.

Prosimy również o sprecyzowanie sposobu obliczenia tej a nie mniejszej/większej ilości pracowników i personelu kierowniczego.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Stosownie do zapisów § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), na potwierdzenie powyższych warunków, zamawiający może żądać od wykonawcy oświadczenia na temat średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Ustawa Pzp nie określa sposobu obliczania w/w wskaźników, pozostawiając ustalanie ich wielkości Zamawiającemu. Art. 22 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, iż opis dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. W ocenie Zamawiającego, warunek średniego rocznego na poziomie 20 pracowników, w tym 2 osób personelu kierowniczego, z uwagi na charakter, zakres i szacunkową wartość przedmiotu zamówienia spełnia wymóg określony w art. 22 ust. 4 ustawy Pzp.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do zapisu SIWZ III.pkt.2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wynika z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, będących załącznikami do niniejszej specyfikacji” informujemy, że zamieszczona dokumentacja projektowa (zdjęcia) jest mało czytelna i uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnej wyceny. Prosimy o zamieszczenie skanów dokumentacji projektowej w plikach PDF.

Odpowiedź:

Skany mało czytelnych rysunków z dokumentacji projektowej zostały w dn. 25.02.2013 r. opublikowane na stronie internetowej zamawiającego. Nazwy zamieszczonych plików to: „Projekt zagospodarowania terenu – N. Ząbki cz.I”, „Projekt zagospodarowania terenu – N. Ząbki cz.II”, „Projekt zagospodarowania terenu – N. Jarnąty”.

Z up. Wójta
/-/ Jerzy Gabrysiak
Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-02-25

Data modyfikacji: 2013-02-25

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-02-25