Rudka, 12.08.2013 r.

ZS.271.1.2013

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w roku szkolnym 2013/2014”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

Lewar Serwis Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 52

17-100 Bielsk Podlaski

Cena ofertowa brutto: 96 678,90 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

  1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1, 17-123 Rudka, oferta uzyskała ocenę wynoszącą 88 pkt;
  2. „Majątek Howieny” Anna Mancewicz, Pomigacze 91, 18-106 Turośń Kościelna– oferta uzyskała ocenę wynoszącą 90 pkt.

 

Z-ca Dyrektora

/-/mgr Bożena Kowalczuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-08-12

Data modyfikacji: 2013-08-12

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-08-12