Rudka, 04.06.2013 r.

SEK.271.2.2013

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

 

P.P.U.H. „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

Cena ofertowa brutto: 134 956,37 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok, oferta uzyskała ocenę wynoszącą 88 pkt;
  2. MPO Sp. z o.o., ul. 27 lipca 62, 15-950 Białystok – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 76 pkt.

 

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-06-04

Data modyfikacji: 2013-06-04

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-06-04