Rudka, 12.08.2013 r.

SEK.271.3.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Bank Spółdzielczy w Brańsku

ul. Kościuszki 2a

17-120 Brańsk

Cena ofertowa: 489 279, 49 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

Oferta powyższa była jedyną złożoną w postępowaniu.

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-08-12

Data modyfikacji: 2013-08-12

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-08-12