Rudka, 01.08.2013 r.

SEK.271.3.2013

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający wprowadza następujące zmiany:

  1. W rozdziale III SIWZ, pkt. 2 lit „a” otrzymuje brzmienie:

„2. a) pierwsza transza, w kwocie 370 684 zł – 23 sierpnia 2013 r.”.

  1. W rozdziale IV SIWZ, pkt 1 lit. „a” otrzymuje brzmienie:

„1. a) pierwsza transza, w kwocie 370 684 zł – 23 sierpnia 2013 r.”.

  1. W rozdziale XII SIWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    „2. Do celów skalkulowania ceny oferty należy przyjąć:

  • stopę oprocentowania WIBOR 1M – z dnia 22.07.2013 r. – 2,63 %, stałą w okresie kredytowania,
  • rok liczy 365 dni, rok przestępny 366 dni, miesiąc rzeczywistą ilość dni,
  • datę uruchomienia i wykorzystania kredytu:
                           a) pierwsza transza, w kwocie 370 684 zł – 23 sierpnia 2013 r.,
b)  druga transza, w kwocie 544 453 zł – 12 listopada 2013 r.”.

 

  1. W rozdziale XVI SIWZ, pkt 4 lit „a” otrzymuje brzmienie:

„4. a) pierwsza transza, w kwocie 370 684 zł – 23 sierpnia 2013 r.”.

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża się termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 07.08.2013 r., do godz. 10.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2013 r. o godz. 10.40. Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają niezmienione.

Aktualna treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniająca powyższe zmiany została zmieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 01.08.2013 r.

Wójt
/-/Andrzej Anusiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-08-01

Data modyfikacji: 2013-08-01

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-08-01