Rudka, 26.07.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudka , ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, faks 0-85 730-58-51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Rudka na 2013 rok w kwocie 544 453 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 370 684 zł. Dla ustalenia całkowitego kosztu kredytu należy oprzeć się o zmienną stopę procentową ustaloną wg 1-miesięcznej stawki WIBOR na dzień 22.07.2013 r. - 2,63% i stałą w okresie kredytowania marżę bankową. Nie przywiduje się prowizji przygotowawczej. Dane dotyczące kredytu: 1. Kwota kredytu: 915 137,00 zł 2. Termin uruchomienia: a) pierwsza transza, w kwocie 370 684 zł - 1 dzień po podpisaniu umowy, b) druga transza, w kwocie 544 453 zł - 12 listopada 2013 r. 3. Okres karencji w spłacie kapitału do 31.12.2017 r. Karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się. 4. Forma zabezpieczenia - weksel in blanco 5. Terminy spłat rat kapitałowych - 1 dnia miesiąca (jeżeli wypada w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia roboczego) - zgodnie z załączonym harmonogramem (Załącznik nr 5 do SIWZ). 6. Termin spłaty ostatniej raty kredytu - 01.12.2029 r. 7. Spłata odsetek 1 dnia każdego miesiąca (jeżeli wypada w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia roboczego). 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie. 9. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, a roku przestępnym 366 dni. 10. O wysokości oprocentowania w danym okresie obrachunkowym bank zawiadamia Zamawiającego (Kredytobiorcę) na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla tego okresu. 11. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat, po powiadomieniu Banku z 7 - dniowym uprzedzeniem o zamierzonej spłacie. Z tego tytułu nie przysługuje Bankowi dodatkowa prowizja. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania 20 % kredytu, bez podania przyczyny. W przypadku niewykorzystania części kredytu, zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami. 14. Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu. Od kwoty niewykorzystanej nie pobiera się dodatkowych opłat. 15. Do oferty należy dołączyć symulację spłaty kredytu. 16. Przed podpisaniem umowy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 17. Zamawiający przewiduje możliwość umieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika gminy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2029.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Symulacja spłaty kredytu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

22. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanego przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innej podobnej okoliczności lub załamaniem dochodów budżetu przez pogorszenie sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony oraz zmniejszenie wysokości rat. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku przesunięcia terminu spłaty kredytu oprocentowanie będzie naliczane według zasad określonych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty oraz zmniejszenia wysokości rat Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2013 r, numer ogłoszenia: 297044 - 2013.

 

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-07-26

Data modyfikacji: 2013-07-26

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-07-26