Rudka, 15.12.2014 r.

KO.271.8.2014

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

Cena ofertowa brutto: 231 128,64 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą łączną liczbę punków w podlegających ocenie kryteriach, tj.:

  • w kryterium „cena” – 98 pkt
  • w kryterium „termin płatności faktury” – 2 pkt
  • łączna liczba punktów – 100 pkt

W przedmiotowym postępowaniu, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka. Oferta uzyskała ocenę wynoszącą 90,59 pkt, w tym: w kryterium „cena” – 90,59 pkt, w kryterium „termin płatności faktury – 0 pkt;
  2. Konsorcjum firm „Czyścioch” Sp. z o.o., ul. Kleberga 20, 15-691 Białystok i RDF Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka. Oferta uzyskała ocenę wynoszącą 82,42 pkt, w tym: w kryterium „cena” – 80,42 pkt, w kryterium „termin płatności faktury” – 2 pkt.
z up. Wójta
/-/Jerzy Gabrysiak
Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-12-15

Data modyfikacji: 2014-12-15

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-12-15