Rudka, 24.01.2014 r.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       

Gmina Rudka

ul. Brańska 13

17-123 Rudka

Znak sprawy: SEK.271.2.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rudka”

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Pronar Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101A

17-210 Narew

Cena ofertowa brutto: 194 120,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

Oferta powyższa była jedyną złożoną w postępowaniu. Z postępowania nie wykluczono żadnych wykonawców. Nie odrzucono żadnej oferty.

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-01-24

Data modyfikacji: 2014-01-24

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-01-24