Rudka, 14.01.2014 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


"Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rudka"
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudka , ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, faks 0-85 730-58-51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rudka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rudka. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego: a) olej napędowy - 27 000 litrów b) benzyna bezołowiowa 95 - 10 000 litrów 2. W.w ilości paliw określone zostały na podstawie zakupu paliwa do pojazdów Zamawiającego w okresie 11 miesięcy. Są to wielkości prognozowane i mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb. Dostawy będą realizowane poprzez tankowanie pojazdów i maszyn Zamawiającego dokonywane sukcesywnie wg potrzeb w stacji paliw Wykonawcy. 3. Stacja paliw wykonawcy nie może być położona dalej niż 12 km (odległość mierzona najkrótszą asfaltową drogą publiczną) od siedziby Zamawiającego. 4. Zakup paliwa będzie dokonywany wg ceny obowiązującej w dniu tankowania pojazdu na stacji paliw Wykonawcy, pomniejszonej o stały, nie podlegający zmianie w czasie trwania umowy upust od 1 l paliwa brutto. 5. Rozliczenia za faktycznie dokonany przez Zamawiającego zakup paliw dokonywane będą 2 razy w miesiącu (okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca) na podstawie faktury VAT przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy. Płatność będzie dokonywana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 6. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego do pojazdów Zamawiającego paliwa. Do każdej faktury Wykonawca dołączy wykaz zawierający następujące informacje dotyczące danego okresu rozliczeniowego: a) data i godzina zakupu b) ilość i rodzaj pobranego paliwa c) dzienna cena sprzedaży 1 litra (bez upustu) d) numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko kierowcy e) czytelny podpis kierowcy 7. Dostarczane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. nr 221 poz. 1441 z późn. zm.). Parametry paliw nie ujęte w rozporządzeniu muszą być zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi koncesję prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami - koncesję o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 89,poz. 625 z późn. zm.). Ocena spełniania w.w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w.w warunki Wykonawca spełnił

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca posiada stację paliw położoną nie dalej niż 12 km (odległość mierzona najkrótszą asfaltową drogą publiczną) od siedziby Zamawiającego. Ocena spełniania w.w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w.w warunki Wykonawca spełnił

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy i formularz cenowy wg wzorów zawartych w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach: a) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 2. Warunkiem dokonania zmiany jest przedstawienie przez stronę pisemnego uzasadnienia. 3. Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, pok. nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2014 r., numer ogłoszenia: 15086 - 2014

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-01-14

Data modyfikacji: 2014-01-14

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-01-14