Rudka, 10.03.2014 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i programów komputerowych w ramach projektu pod nazwą: /Szansa na rozwój/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudka , ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, faks 0-85 730-58-51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i programów komputerowych w ramach projektu pod nazwą: /Szansa na rozwój/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i programów komputerowych oraz jego instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: Szansa na rozwój, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie objęte przedmiotem zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe, tzn. że żadna ich część lub całość nie może być wcześniej używana, oraz winny być dopuszczone do użytkowania przez dzieci. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do dostarczenia towaru, wniesienia i rozpakowania do wskazanego miejsca w szkole oraz instalacji, uruchomienia i konfiguracji dostarczonego sprzętu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Formularz cenowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program komputerowy do diagnozy i terapii logopedycznej, materiały i pomoce logopedyczne, ćwiczenia do zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-13 lat, ćwiczenia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej, Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne dla klasy I gimnazjum, ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne dla klasy II gimnazjum, ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne dla klasy 4, ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne dla klasy 5, figury i przyrządy geometryczne..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje kluczowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do majsterkowania filcem, zestaw do quillingu, materiały do zajęć, antyramy z pleksi, pomoce do zajęć.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pomoce dydaktyczne do zajęć sportowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Piłka nożna, piłka koszykowa, makaron do nauki pływania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pomoce dydaktyczne do doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Specjalistyczny program multimedialny z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Sprzęt multimedialny i programy komputerowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Notebook - 4 szt., projektor - 2 szt., ekran - 1 szt., uchwyt do projektora - 1 szt., drukarka laserowa kolorowa - 1 szt., papier fotograficzny i toner do drukarki kolorowej - 1 kpl., aparat fotograficzny - 2 szt., program do obróbki zdjęć - 10 licencji, lornetki - 3 szt., tablica interaktywna, programy komputerowe - 2 szt., odtwarzacz cd - 1 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6, 30.21.31.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2014 r., numer ogłoszenia: 78146 - 2014.

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-03-10

Data modyfikacji: 2014-03-10

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-03-10