Rudka, 09.01.2014 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: Szansa na rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudka , ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, faks 0-85 730-58-51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: Szansa na rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz uczniów klas I-III Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w ramach projektu pod nazwą: Szansa na rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje: SZKOŁA PODSTAWOWA: 1. Przygotowanie programu i przeprowadzenie w roku 2014 i 2015 wymienionych w pkt. a-c pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce: a) dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych skierowanych do uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zajęcia prowadzone w grupach o liczebności zgodnej z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013, poz. 532 ); b) rozwijających kompetencje kluczowe uczniów; zajęcia prowadzone w grupach o liczebności zgodnej z założeniami zawartymi we wniosku; c) rekreacyjno-sportowych; zajęcia prowadzone w grupach o liczebności zgodnej z założeniami zawartymi we wniosku ; 2. Przygotowanie programu i przeprowadzenie zajęć w zakresie wsparcia psychologicznego; zajęcia prowadzone w formie indywidualnej i grupowej dla uczniów niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania i z rodzin dysfunkcyjnych, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części oraz wymiar godzinowy przedstawia poniższe zestawienie: Część I Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - w wymiarze 20 godzin ( 1 grupa x 20 h = 20 h w okresie II -VI 2014 ) Część II Zajęcia wyrównawcze z matematyki - w wymiarze 40 godzin ( 1 grupa x 40 h = 40 h w okresie IX.2014 - VI. 2015 ) Część III Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - w wymiarze 60 godzin ( 1 grupa x 60 h = 60 h w okresie II. 2014 - VI 2015 ) Część IV Zajęcia logopedyczne - w wymiarze 30 godzin ( 1 grupa x 30 h = 30 h w okresie II. 2014 - VI. 2015 ) Część V Zajęcia artystyczne Złote rączki - w wymiarze 40 godzin ( 2 grupy x 20 h = 40 h w okresie od II - XII 2014) Część VI Zajęcia rozwijające z języka polskiego - w wymiarze 30 godzin ( 2 grupy: jedna grupa x 10 h = 10h w okresie II - III 2014; druga grupa x 20 h = 20 h w okresie od X. 2014 - III. 2015 ) Część VII Zajęcia sportowe - w wymiarze 40 godzin ( 1 grupa x 40 h = 40 h w okresie od I - XII 2014 ) Część VIII Warsztaty taneczne - w wymiarze 30 godzin ( 1 grupa x 30 h = 30 h w okresie od I - VI 2014 ) Część IX Wsparcie psychologiczne - w wymiarze 34 godziny ( 1 grupa x 10 h = 10 h oraz zajęcia indywidualne dla 8 uczniów x 3 h = 24 h w okresie II - XII 2014 ). GIMNAZJUM: 1. Przygotowanie programu i przeprowadzenie w roku 2014 i 2015 wymienionych w pkt. a-c pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych dla uczniów i uczennic Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce: a) dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych skierowanych do uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zajęcia prowadzone w grupach o liczebności zgodnej z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( DZ. U. z 2013, poz. 532 ); b) rozwijających kompetencje kluczowe uczniów; zajęcia prowadzone w grupach o liczebności zgodnej z założeniami zawartymi we wniosku; c) rekreacyjno-sportowych; zajęcia prowadzone w grupach o liczebności zgodnej z założeniami zawartymi we wniosku. 2. Przygotowanie programu i przeprowadzenie zajęć w zakresie wsparcia psychologicznego; zajęcia prowadzone w formie indywidualnej i grupowej dla uczniów niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania i z rodzin dysfunkcyjnych, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3. Przygotowanie programu i przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, realizowanych w czterech grupach z uczniami klas III i uczniami gimnazjum o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w formie 10 godzinnych warsztatów obejmujących tematykę samopoznania i planowania kariery zawodowej oraz w formie indywidualnej, podczas których doradca wypracuje z uczniem Indywidualny Plan Działań Edukacyjno - Zawodowych (Portfolio IPDE-Z) obejmujący diagnozę potencjału ucznia, określenie celów edukacyjno- zawodowych, plan działania oraz rekomendację doradcy zawodowego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części oraz wymiar godzinowy przedstawia poniższe zestawienie: Część I Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - w wymiarze 20 godzin ( 1 grupa x 20 h = 20 h w okresie II-VI 2014) Część II Zajęcia wyrównawcze z matematyki - w wymiarze 60 godzin ( 2 grupy: jedna grupa x 20 h = 20h w okresie od II-VI 2014; druga grupa x 40 h = 40 h w okresie IX.2014 - VI 2015 ) Część III Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - w wymiarze 60 godzin (indywidualne zajęcia 1 uczeń x 20 h = 20 h w okresie II - VI 2014 oraz 1 grupa x 40 h = 40 h w okresie IX. 2014 - VI. 2015) Część IV Zajęcia logopedyczne - w wymiarze 30 godzin (indywidualne zajęcia: jeden uczeń 10 h w okresie II - VI 2014 , drugi uczeń 20 h w okresie IX. 2014 - VI. 2015;) Część V - Zajęcia terenowe Przyroda i krajobraz w obiektywie-wirtualne podróże po regionie i Polsce - w wymiarze 24 godzin ( 2 grupy x 12 h = 24 h w okresie II - XII 2014 ) Część VI - Zajęcia informatyczne Przyroda i krajobraz w obiektywie-wirtualne podróże po regionie i Polsce - w wymiarze 40 godzin ( 2 grupy x 20 h = 40 h w okresie II - XII 2014 ) Część VII Zajęcia doskonalące z matematyki - w wymiarze 40 godzin ( 3 grupy: dwie grupy x 10 h = 20 h w okresie II - III 2014; trzecia grupa x 20 h = 20 h w okresie X. 2014 - II 2015 ) Część VIII Zajęcia sportowe - w wymiarze 80 godzin ( 1 grupa x 40 h = 40 h w okresie od X. 2014 - VI. 2015 ) Część IX Zajęcia sportowe - w wymiarze 80 godzin ( 1 grupa x 40 h = 40 h w okresie od X. 2014 - VI. 2015 ) Część X Warsztaty taneczne - w wymiarze 60 godzin ( 1 grupa x 60 h = 60 h w okresie I - VI 2014 i I - VI 2015 ) Część XI Wsparcie psychologiczne - w wymiarze 31 godzin ( 1 grupa x 10 h = 10 h oraz zajęcia indywidualne dla 7 uczniów x 3 h = 21 h w okresie II - XII 2014 ) Część XII Zajęcia edukacyjno-zawodowe - w wymiarze 69 godzin ( 4 grupy x 10 h = 40 h oraz zajęcia indywidualne dla 58 uczniów x 0,5 h = 29 h w okresie II. 2014 - II. 2015 ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca dysponuje osobami spełniającymi następujące wymagania: SZKOŁA PODSTAWOWA: Część I Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje do nauczania języka polskiego. Część II Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje do nauczania matematyki. Część III Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Część IV Prowadzenie zajęć logopedycznych - studia magisterskie z zakresu logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne, - minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych. Część V Prowadzenie zajęć artystycznych Złote rączki - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje do nauczania przedmiotów plastycznych, - minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce. Część VI Prowadzenie zajęć rozwijających z języka polskiego - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje do nauczania języka polskiego. Część VII Prowadzenie zajęć sportowych - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Część VIII Prowadzenie warsztatów tanecznych - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - uprawnienia instruktorskie tańca i fitness. Część IX Prowadzenie wsparcia psychologicznego - wykształcenie wyższe z psychologii, - minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce. GIMNAZJUM: Część I Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje do nauczania języka polskiego. Część II Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje do nauczania matematyki. Część III Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Część IV Prowadzenie zajęć logopedycznych - studia magisterskie z zakresu logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne, - minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych. Część V Prowadzenie zajęć terenowych Przyroda i krajobraz w obiektywie-wirtualne podróże po regionie i Polsce - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje do nauczania biologii lub przyrody, lub geografii. Część VI Prowadzenie zajęć informatycznych Przyroda i krajobraz w obiektywie-wirtualne podróże po regionie i Polsce - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje do nauczania informatyki. Część VII Prowadzenie zajęć doskonalących z matematyki - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje do nauczania matematyki, - dobra znajomość programów komputerowych i obsługi tablicy interaktywnej. Część VIII i IX Prowadzenie zajęć sportowych - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego. Część X Prowadzenie warsztatów tanecznych - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - uprawnienia instruktorskie tańca i fitness. Część XI Prowadzenie wsparcia psychologicznego - wykształcenie wyższe z psychologii, - minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce. Część XII Prowadzenie zajęć edukacyjno-zawodowych - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje doradcy zawodowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: SZKOŁA PODSTAWOWA Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 20 godzin ( 1 grupa x 20 h = 20 h w okresie II -VI 2014 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SZKOŁA PODSTAWOWA Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wymiar 40 godzin ( 1 grupa x 40 h = 40 h w okresie IX.2014 - VI. 2015 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: SZKOŁA PODSTAWOWA Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 60 godzin ( 1 grupa x 60 h = 60 h w okresie II. 2014 - VI 2015 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: SZKOŁA PODSTAWOWA Zajęcia logopedyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 30 godzin ( 1 grupa x 30 h = 30 h w okresie II. 2014 - VI. 2015 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: SZKOŁA PODSTAWOWA Zajęcia artystyczne Złote rączki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wymiar 40 godzin ( 2 grupy x 20 h = 40 h w okresie od II - XII 2014).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: SZKOŁA PODSTAWOWA Zajęcia rozwijające z języka polskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 30 godzin ( 2 grupy: jedna grupa x 10 h = 10h w okresie II - III 2014; druga grupa x 20 h = 20 h w okresie od X. 2014 - III. 2015 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: SZKOŁA PODSTAWOWA Zajęcia sportowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 40 godzin ( 1 grupa x 40 h = 40 h w okresie od I - XII 2014 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: SZKOŁA PODSTAWOWA Warsztaty taneczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 30 godzin ( 1 grupa x 30 h = 30 h w okresie od I - VI 2014 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: SZKOŁA PODSTAWOWA Wsparcie psychologiczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 34 godziny ( 1 grupa x 10 h = 10 h oraz zajęcia indywidualne dla 8 uczniów x 3 h = 24 h w okresie II - XII 2014 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: GIMNAZJUM Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 20 godzin (1 grupa x 20 h = 20 h w okresie II-VI 2014).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: GIMNAZJUM Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 60 godzin ( 2 grupy: jedna grupa x 20 h = 20h w okresie od II-VI 2014; druga grupa x 40 h = 40 h w okresie IX.2014 - VI 2015 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: GIMNAZJUM Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 60 godzin (indywidualne zajęcia 1 uczeń x 20 h = 20 h w okresie II - VI 2014 oraz 1 grupa x 40 h = 40 h w okresie IX. 2014 - VI. 2015).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: GIMNAZJUM Zajęcia logopedyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 30 godzin (indywidualne zajęcia: jeden uczeń 10 h w okresie II - VI 2014 , drugi uczeń 20 h w okresie IX. 2014 - VI. 2015).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: GIMNAZJUM Zajęcia terenowe Przyroda i krajobraz w obiektywie-wirtualne podróże po regionie i Polsce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 24 godzin (2 grupy x 12 h = 24 h w okresie II - XII 2014 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: GIMNAZJUM Zajęcia informatyczne Przyroda i krajobraz w obiektywie-wirtualne podróże po regionie i Polsce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 40 godzin ( 2 grupy x 20 h = 40 h w okresie II - XII 2014 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: GIMNAZJUM Zajęcia doskonalące z matematyki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 40 godzin ( 3 grupy: dwie grupy x 10 h = 20 h w okresie II - III 2014; trzecia grupa x 20 h = 20 h w okresie X. 2014 - II 2015 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: GIMNAZJUM Zajęcia sportowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 80 godzin ( 1 grupa x 40 h = 40 h w okresie od X. 2014 - VI. 2015 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: GIMNAZJUM Zajęcia sportowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 80 godzin ( 1 grupa x 40 h = 40 h w okresie od X. 2014 - VI. 2015 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: GIMNAZJUM Warsztaty taneczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 60 godzin ( 1 grupa x 60 h = 60 h w okresie I - VI 2014 i I - VI 2015 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: GIMNAZJUM Wsparcie psychologiczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 31 godzin ( 1 grupa x 10 h = 10 h oraz zajęcia indywidualne dla 7 uczniów x 3 h = 21 h w okresie II - XII 2014 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: GIMNAZJUM Zajęcia edukacyjno-zawodowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar 69 godzin ( 4 grupy x 10 h = 40 h oraz zajęcia indywidualne dla 58 uczniów x 0,5 h = 29 h w okresie II. 2014 - II. 2015 ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynynie Zamówień Publicznynych  w dniu 09.01.2014 r., numer ogłoszenia: 8706 - 2014

Wójt

/-/ Andrzej Anusiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-01-09

Data modyfikacji: 2014-01-09

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-01-09