Rudka, dnia 08.10.2014 r.

KO.271.7.2014

 

WYKONAWCY

Dot. zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Wyjaśnienie treści SIWZ – cz. 1

 

Zamawiający – Gmina Rudka, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) udziela odpowiedzi na podstawie pytań Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przestawia poniżej treści pytań i odpowiedzi.

 

Pytanie 1.

Czy Zamawiający zarządza wysypiskiem?

 • jeżeli tak, proszę o wypełnienie załączonego kwestionariusza;
 • jeżeli nie, to czy w najbliższym czasie (rok, dwa lub trzy lata) będzie zarządzać?

Odpowiedź:

Zamawiający zarządza składowiskiem odpadów, ale jest ono w rekultywacji od trzech lat.

 

Pytanie 2.

Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostanie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący.

Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w opisie przedmiotu zamówienia  zapisów:

Zamawiający jest obowiązany do:

 • niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
 • prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
 • stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Stan dróg jest dobry, nie przewidujemy remontów na rok bieżący.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej wymienionych zapisów.

 

Pytanie 3.

Czy na terenie gminy jest straż gminna / miejska?

Jeżeli jest proszę podać liczbę osób oraz podlimit sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:

Na terenie Gminy nie ma straży gminnej. W ubezpieczeniu OC nie ma rozszerzenia dotyczącego straży gminnej.

 

Pytanie 4.

Czy do zadań Zamawiającego należy:

 • zaopatrzenie mieszkańców w wodę?
 • dowóz dzieci do szkoły?

Odpowiedź:

Do zadań Zamawiającego należy zaopatrzenie mieszkańców w wodę i dowóz dzieci do szkoły.

 

Pytanie 5.

W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc postojowych oraz informacji czy spełnia poniższe warunki:

 1. posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
 2. posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren parkingu,
 3. jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z pomieszczenia dozoru,
 4. posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru),
 5. posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking.

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi parkingu strzeżonego.

 

Pytanie 6.

Czy w okresie od 1997r. w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występowały powodzie i podtopienia? Jeśli tak, prosimy o informację o wysokości szkód oraz wypłaconych odszkodowań z tego tytułu?

Odpowiedź:

Od 1997 r. w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie występowały powodzie i potopienia.

 

Pytanie 7.

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty? – jeśli tak to, proszę o podanie ich liczby, jaki jest ich stan, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane w okresie zamówienia?

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone mosty.

 

Pytanie 8.

Prosimy o podanie wysokości rocznego budżetu gminy

Odpowiedź:

Wysokość rocznego budżetu gminy 8 347 951,00 zł.

 

Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie wysokości sumy gwarancyjnej przy ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej – 100.000 zł, oraz limitu w odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni – 200.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wysokość sumy gwarancyjnej w OC wynosi 100 000,00 zł a limit w odniesieniu do szkód podczas pokazów sztucznych ogni wynosi 100 000,00 zł.

 

Pytanie 10.

Prosimy o podanie ile imprez masowych (oraz jakiego rodzaju) niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu w ciągu roku kalendarzowego jest organizowanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający organizuje w ciągu roku około 2 imprezy, są to festyny rodzinne.

 

Pytanie 11.

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat konstrukcji budynków, budowli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada informacji dotyczących budynków i nie jest w stanie ich ustalić.

 

Pytanie 12.

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje roboty budowlano montażowe? Jeżeli tak to proszę o informację jakiego rodzaju.

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje robót budowlano-montażowych.

 

Pytanie 13.

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia będzie przyjęte mienie które znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak prosimy o podanie jakie rodzaju jest to mienie, oraz jego wartość.

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia nie będzie przyjęte mienie, które znajduje się poniżej poziomu gruntu.

 

Pytanie 14.

Prosimy o podanie ilości kilometrów dróg utwardzonych i nieutwardzonych administrowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Drogi utwardzone : 10,425 km,

Drogi nieutwardzone : 11,240 km.

 

Pytanie 15.

Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli katastrofy budowlanej do 1.000.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu.

 

Pytanie 16.

Prosimy o wykreślenie z SIWZ Klauzuli udziału w zysku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jest to klauzula fakultatywna nie ma konieczności akceptacji.

 

Pytanie 17.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie niżej wskazanych postanowień:

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody wyrządzone uczestnikom w czasie i w wyniku przeprowadzania imprez z wyłączeniem imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 106 poz. 680 z dnia 11.09.1997 z późn. zm.).

2. Za uczestnika imprezy uważa się osobę fizyczną znajdującą się w czasie trwania imprezy na terenie, na którym jest ona przeprowadzana w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, sędziego, obsługi techniczno – administracyjnej.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:

 1. poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy,
 2. poniesione przez pracowników Ubezpieczającego,
 3. wyrządzone przez osoby wykonujące czynności należące do służb ochronnych i kontrolnych,
 4. wyrządzone przez osoby prowadzące przy realizacji imprezy działalność dodatkową – gastronomiczną, reklamową, itp.,
 5. szkody powstałe w czasie przeprowadzania imprez z udziałem pojazdów mechanicznych, motocykli i innych napędzanych silnikiem,
 6. powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni,
 7. powstałe w pojazdach, rzeczach w nich pozostawionych w tym w aparatach fotograficznych, kamerach,
 8. powstałe w czasie prowadzenia imprez na stadionach (mecze piłki nożnej) oraz obiektach narciarskich.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 18.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie niżej wskazanych postanowień:

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe, powstałe w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych związanych z:

1) działalnością polegającą na doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli lub wycenie,

2) działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową,

3) działalnością leasingową,

4) obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności,

5) doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,

6) rzeczami wprowadzonymi do obrotu przez osoby objęte ubezpieczeniem albo robotami lub usługami przez nie wykonanymi,

7) skutkami stałych emisji wszelkiego rodzaju (hałas, zapach, wibracje, wstrząsy itp.),

8) niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,

9) poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,

10) działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży,

11) utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,

12) stosunkiem pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 19.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie niżej wskazanych postanowień:

 

 1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej,  strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody :

A/ powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, z których decyzjami, uchybieniami lub zaniedbaniami związana jest ubezpieczana odpowiedzialność cywilna, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego) – dotyczy wyłącznie Urzędu Gminy/Miasta

B/ związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 477 Kodeksu Cywilnego) – dotyczy wyłącznie pracownika Urzędu Gminy/Miasta.

 1. Ochrona ubezpieczenia obejmuje funkcjonariuszy władzy publicznej/społecznej bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna).
 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 1. związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 2. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 3. powstałe w wyniku niewypłacalności,
 4. wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 5. powstałe w wyniku pomówienia, oszczerstwa,
 6. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
 1. Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
  1. wyrządzonych przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego:

a)zawieszonego w pełnieniu powierzonych obowiązków, w okresie zawieszenia,

b)zwolnionego z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie pracownika administracji publicznej/społecznej

c)wydalonego z zawodu ,

 1. wyrządzonych przez pracownika nie posiadającego stosownych uprawnień, kwalifikacji lub przeszkolenia do wykonywania obowiązków pracowniczych, przy wykonywaniu których została wyrządzona szkoda,
 2. spowodowanych wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

regulaminów wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy.

5. Odszkodowanie o którym mowa w ust. 1 A/, B/ nie może przewyższać dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszowi publicznemu, jednakże nie więcej niż przyjęta w umowie suma gwarancyjna.

6. Towarzystwo Ubezpieczeń jest wolne od obowiązku wypłaty odszkodowania należnego pracodawcy na podstawie niniejszej klauzuli Urzędowi Miasta w takim zakresie, w jakim INTER Polska z tytułu tej samej szkody wcześniej wypłaciło Poszkodowanemu odszkodowanie naprawiła szkodę wyrządzoną przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego poszkodowanemu, na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Urzędu Gminy/Miasta  zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-10-09

Data modyfikacji: 2014-10-09

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-10-09