Rudka, dnia 10.10.2014 r.

KO.271.7.2014

WYKONAWCY

 

Dot. zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Wyjaśnienie treści SIWZ – cz. 4

Zamawiający – Gmina Rudka, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) udziela odpowiedzi na podstawie pytań Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przestawia poniżej treści pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Czy wskazane do ubezpieczenia lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy wskazać lokalizacje oraz podać wartość strat.

Odpowiedź:

W okresie ostatnich 20 lat wskazane do ubezpieczenia lokalizacje nie zostały dotknięte powodzią.

 

Pytanie nr 2:

Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiło ryzyko podtopień  w okresie ostatnich 20 lat?

Odpowiedź:

Na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego nie występują podtopienia.

 

Pytanie nr 3:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku podtopienia mienia w wyniku deszczu nawalnego,  topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) – proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 4:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku rozszczelnienia pod wpływem działania mrozu (zamarzania wody) – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający w okresie trwania umowy ubezpieczenia nie planuje wyłączenia z eksploatacji żadnych budynków lub budowli.

 

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 7:

W kontekście  klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 8:

Prosimy o uzupełnienie załącznika z wykazem budynków/budowli o następujące informacje:

 • rok budowy
 • rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek/budowlę (pokrycia dachowe, mury)
 • opis stanu technicznego poszczególnych instalacji budynku
 • wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich danych i nie jest w stanie ich ustalić.

 

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny .

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający nie zgłasza budowli w postaci mostów, tuneli, wiaduktów itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada składowisko odpadów, które jest w trakcie rekultywacji.

 

Pytanie nr 13:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 14:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni ograniczone jest podlimitem wysokości sumy gwarancyjnej tj. 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 15:

Prosimy o wyłączenie z klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 16:

Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 17:

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w klauzuli powyższego zapisu.

 

Pytanie nr 18:

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 19:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 2. lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
 3. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 4. z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
 5. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny  lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 20:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania w przypadku gdy mienie zostaje wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny i jest przeznaczone do likwidacji, rozbiórki albo “złomowania”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 21:

Klauzula transportowania  – prosimy o dodanie zapisu:

Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

 1. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
 2. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
 3. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
 4. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
 5. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
 6. powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 22:

Prosimy o informację o łącznej wartości budowli (ogrodzenia, wiaty przystankowe, przepompownie, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska itp.)

Odpowiedź:

Powyższe budowle są ubezpieczone na I ryzyko.

 

Pytanie nr 23:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 24:

W odniesieniu do ubezpieczenia szyb od stłuczenia prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia kosztów transportu i w uzasadnionych przypadkach – ustawienia rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.), kosztów tymczasowego zabezpieczenia, kosztów ekspresowej naprawy wynosi nie więcej niż suma ubezpieczenia szyb tj.  5000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 25:

W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów, prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty odtworzenia dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Chodzi również o wszelkie straty następcze poszkodowanego pozostające w związku przyczynowym, w tym także utracone korzyści.

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-10-10

Data modyfikacji: 2014-10-10

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-10-10