OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudka , ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, faks 0-85 730-58-51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w ramach realizowanego przez Gminę Rudka projektu pt. Szansa na rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Edukacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie czterech wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w ramach realizowanego przez Gminę Rudka projektu pt. Szansa na rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Edukacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2014 oraz 2015.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4, 63.50.00.00-4, 55.24.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zamawiający będzie uważał za spełniony, jeżeli Wykonawca jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego marszałka województwa.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zamawiający będzie uważał za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi organizacji krajowej wycieczki szkolnej minimum 4-dniowej dla co najmniej 30 uczniów oraz 1 usługi na organizację zielonej szkoły minimum 5-ciodniowej dla co najmniej 30 uczniów.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz złożenia poświadczeń dotyczy 2 usług organizacji krajowej wycieczki szkolnej minimum 4-dniowej dla co najmniej 30 uczniów oraz 1 usługi na organizację zielonej szkoły minimum 5-ciodniowej dla co najmniej 30 uczniów.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy wg załącznika Nr 2 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W umowie dla części I: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku zaistnienia konieczności przesunięcia terminu wykonania zamówienia, pod warunkiem, że rozpoczęcie wykonania zamówienia nastąpi nie wcześniej niż 01.06.2014 r., a zakończenie wykonania zamówienia nastąpi nie później niż 27.06.2014 r. 2. Warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę, z propozycją nowego terminu wykonania zamówienia. Wniosek może zostać złożony nie później, niż do dnia 23.05.2014 r. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie dla części IV: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku: 1) zaistnienia konieczności przesunięcia terminu wykonania zamówienia, pod warunkiem, że rozpoczęcie wykonania zamówienia nastąpi nie wcześniej niż 01.06.2015 r., a zakończenie wykonania zamówienia nastąpi nie później niż 19.06.2015 r.; 2) konieczności zmiany miejsca wypoczynku określonego w § 2 ust. 1 lit. a umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy pod warunkiem zapewnienia innego obiektu spełniającego wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego uzasadnienia przez stronę inicjującą zmianę, z propozycją: 1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 nowego terminu wykonania zamówienia, 2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 nowego miejsca wypoczynku. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rudka, 17-123 Rudka, ul. Brańska 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rudka, 17-123 Rudka, ul. Brańska 13, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Szansa na rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Edukacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I część: 4 - dniowy wyjazd do Krakowa i okolic.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4 - dniowy wyjazd do Krakowa i okolic dla 45 uczniów w wieku 10 - 16 lat i 3 opiekunów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4, 63.50.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II część: 1 - dniowy wyjazd do Białowieży.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 - dniowy wyjazd do Białowieży dla 45 uczniów w wieku 10 - 16 lat i 3 opiekunów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4, 63.50.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: III część: 1- dniowy wyjazd do Warszawy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1- dniowy wyjazd do Warszawy dla 45 uczniów w wieku 10 - 16 lat i 3 opiekunów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4, 63.50.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: IV część: 5 - dniowy wyjazd tzw. zielona szkoła.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5 - dniowy wyjazd tzw. zielona szkoła dla 35 uczniów w wieku 10 - 16 lat oraz 3 opiekunów, miejsce pobytu: Mazury, odległość nie większa niż 200 km od szkoły. Minimalny program powinien uwzględniać: czas trwania wypoczynku 5 dni (łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu), w tym 4 noclegi, zorganizowanie minimum 12 zajęć (łączny czas trwania minimum 24 godziny zegarowe) typu: interpersonalne, integracyjne, edukacyjne, aktywne, jedną całodzienną wycieczkę autokarową do miejsc atrakcyjnych turystycznie lub rekreacyjnie z przewodnikiem i opłaconymi biletami wstępu do zwiedzanych obiektów (min. 2 obiekty), ognisko z pieczeniem kiełbasek, jedną dyskotekę. Zamówienie nie obejmuje transportu uczniów z Rudki do ośrodka wypoczynkowego i z powrotem oraz na wycieczkę. Dowóz uczniów zapewni Zamawiający..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.00.00-4, 63.50.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 115612 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014.

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-04-04

Data modyfikacji: 2014-04-04

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-04-04