OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, fax 0-85 730-58-51.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 315 064,00 zł.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 315 064,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
1. Okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 1 grudnia 2013 r.
2. Uruchomienie kredytu jednorazowo, kwota kredytu powinna być postawiona do dyspozycji Zamawiającego nie później niż 23.06.2008 r.
3. Karencja w spłacie kapitału do 31.12.2008r.
4. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR 1M plus stała w okresie kredytowania marża banku.
5. Spłata rat kapitału w 60 równych ratach, płatnych 1 dnia każdego miesiąca, począwszy od 01.01.2009 r., spłata ostatniej raty 01.12.2013 r.
6. Spłata odsetek w ratach miesięcznych, płatnych w terminie spłaty rat kapitałowych.
7. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
8. Prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu.
9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 01.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
  - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
  - nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych opisanych w pkt 1,
  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
  Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
  2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rudka
ul. Brańska 13
17-123 Rudka.

 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

 

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Rudka
ul. Brańska 13
17-123 Rudka
sekretariat - pok. nr 1.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 113163 - 2008; data zamieszczenia: 28.05.2008.

Dokumenty do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego

Załączniki do pobrania:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Monika Radzicka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2008-05-28

Data modyfikacji: 2008-05-29

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2008-05-28