STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDCE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zespół Szkół w Rudce z siedzibą przy ul. Szkolnej 2 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 roku Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o te ustawy oraz na podstawie ustaleń wynikających z polityki oświatowej organu prowadzącego i niniejszego statutu.

2. W skład Zespołu Szkół w Rudce wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa w Rudce,

2) Gimnazjum w Rudce,

3. Przy Zespole prowadzony jest Oddział Przedszkolny, który jest jego integralną częścią.

4. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:

1) "zespole" - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Rudce,

2) "szkole podstawowej" - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową, wchodzącą w skład zespołu,

3) "gimnazjum" - należy przez to rozumieć Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu.

§ 2

1. Nazwa Zespół Szkół w Rudce oraz nazwy szkół używane są w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach mogą być używane skróty nazw.

2. Pełne nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu składają się z nazwy Zespołu i nazwy danej szkoły.

3. Zespołowi może być nadane imię przez Radę Gminy Rudka na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego po uprzednim spełnieniu przez wnioskodawców następujących warunków:

1) wybór imienia Zespołu odbywać się musi z poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej oraz prawa międzynarodowego,

2) podmioty wnioskujące o nadanie imienia zobowiązane są do określenia i zrealizowania we współpracy z dyrekcją Zespołu programu mającego na celu zapoznanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego z sylwetką patrona,

3) patron znajdzie swoje miejsce w programie wychowawczym Zespołu.

§ 3

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Rudka.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

3. Zespół realizuje zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na etapie nauczania w szkole podstawowej obejmującym klasy I -VI, zaś w gimnazjum w klasach I - III (na podbudowie szkoły podstawowej).

4. Zespół prowadzi świetlicę z dożywianiem oraz bibliotekę.

5. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Rudka, której zasady gospodarowania finansowego określone są w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

6. Podstawą gospodarki finansowej zespołu jest jego budżet.

7. Dyrektor zespołu jest dysponentem funduszy przyznawanych zespołowi i gospodaruje nimi zgodnie z planem finansowym.

8. Zespół posiada środki specjalne na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

9. Obsługę finansową Zespołu prowadzi Urząd Gminy w Rudce.

§ 4

1. Statut Zespołu jest najwyższym prawem na terenie zespołu i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.

2. Dokonywanie zmian w statucie następuje poprzez nowelizację statutu uchwałą Rady Szkoły.

3. Zmiany statutu przesyłane są do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania zespołu

 

§ 5

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. W realizacji zadań Zespół respektuje zasady wynikające z:

1) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,

2) Deklaracji Praw Dziecka,

3) Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego kształcenia się przez:

1) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów (bloków) zajęć edukacyjnych,

2) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem,

3) wyposażenie w podstawowa wiedzę o człowieku, społeczeństwie, jego kulturze i historii, problemach współczesnego świata i kraju, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, o nauce, technice i pracy.

4. Umożliwia realizację szkolnego programu wychowawczego, który powinien obejmować:

1) powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela,

2) powinności i treści wychowawcze właściwe do poszczególnych zajęć nauczyciela,

3) powinności wychowawców klasowych, z uwzględnieniem form opieki nad uczniami dojeżdżającymi,

4) wychowawcze treści zwarte w regulaminie szkolnym,

5) harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych,

6) istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne,

7) zasady współpracy wychowawczej z rodzicami,

8) cele wychowawcze szkolnego samorządu uczniowskiego.

5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości zespołu.

6. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,

7. Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny poprzez:

1) włączanie dzieci i młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,

2) wyrabianie szacunku dla symboli narodowych,

3) wdrażanie uczniów do posługiwania się w szkole i poza nią poprawnym językiem ojczystym,

8. Wyrabia poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:

1) kontakt z placówkami kultury (kina, teatry, muzea),

2) spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury,

3) obchody świat i rocznic,

9. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt i współpracę wychowawców klasowych z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim,

10. Umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.

11. Przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie.

12. Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.

13. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej.

14. Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń) i zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.

§ 6

1. Cele o których mowa w § 5 realizowane są poprzez:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,

2) organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zespołów artystycznych i zajęć rekreacyjno - sportowych,

3) współpracę z rodzicami, zakładami pracy, instytucjami i organizacjami,

4) zorganizowanie świetlicy z dożywianiem, poradnictwo pedagogiczne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz korekcyjno - kompensacyjne,

5) udzielanie pomocy w formie bezpłatnego dożywiania dla potrzebujących,

6) pracę pedagoga szkolnego,

7) umożliwienie korzystania z pomocy lekarza i stomatologa,

8) współdziałanie z samorządem lokalnym.

2. Zespół prowadzi współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów poprzez:

1) wybranie klasowych komitetów rodzicielskich,

2) wybranie spośród trójek klasowych Rady Rodziców (zasady wyboru określa regulamin Rady Rodziców),

3) wspólne zebrania rodziców z Radą Pedagogiczną,

4) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów,

5) organizację wspólnych wycieczek krajoznawczych, imprez kulturalno - rozrywkowych połączonych z edukacją ekologiczną i prozdrowotną.

§ 7

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w zespole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:

1) z chwilą wejścia na teren zespołu oraz na zajęcia organizowane przez zespół, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia,

2) pracownicy, o których mowa wyżej są zobowiązani do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych zajęciach,

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według harmonogramu opracowanego przez dyrektora Zespołu,

c) przestrzegania regulaminów obowiązujących w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach,

d) opieki nad uczniami do końca trwania dyżuru nauczycielskiego,

3) przed rozpoczęciem zajęć w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego, zdyscyplinowanie uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach,

4) w pracowniach o zwiększonym ryzyku (fizyka, chemia, technika, informatyka) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów.

§ 8

1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Zespołu, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli zespołu są następujące:

1) każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną poza terenem zespołu zgłasza wyjście dyrektorowi zespołu, podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania,

2) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

3) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,

4) na udział w wycieczce organizowanej poza terenem gminy nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów uczniów,

5) w wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,

6) wszystkie zamiejscowe wycieczki wymagają wypełnienia "Karty wycieczki",

7) kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub po uzyskaniu zgody dyrektora Zespołu inna osoba pełnoletnia legitymująca się zaświadczeniem o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa.

§ 9

1. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie Zespołu są następujące:

1) nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem sporządzanym corocznie przez dyrektora Zespołu i modyfikowanym wraz ze zmianą tygodniowego rozkładu zajęć w zespole,

2) uczeń podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych jest pod ciągłą opieką nauczyciela dyżurującego,

3) dyżury pełnione są od godz. 7.30 do zakończenia zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych,

4) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurujący mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach oraz reagować na wszelkie przejawy agresji, dbać o bezpieczeństwo uczniów,

5) w razie nieobecności nauczyciela dyżurującego w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru,

6) nauczyciela wychowania fizycznego dyżurują na terenie obiektów sportowych wg odrębnego grafiku,

7) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel który jest tego świadkiem obowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy i zawiadomić dyrektora Zespołu,

8) dyrektor zawiadamia o zaistniałym wypadku lekarza, a w razie konieczności - pogotowie ratunkowe oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

§ 10

1. Zespół organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez:

1) tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej (oddziały integracyjne),

2) tworzenie właściwych warunków do nauki tym uczniom w zależności od stanu zdrowia poprzez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej,

3) tworzenie, w miarę posiadanych środków finansowych warunków do rehabilitacji,

4) ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami w celu stworzenia optymalnych warunków nauki uczniom z zaburzeniami w funkcjonowaniu bądź uszkodzeniami

narządów: ruchu, słuchu lub wzroku,

5) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy - na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub badań

lekarskich,

6) ścisłą współpracę wychowawców z rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu stworzenia właściwych warunków do nauki w domu,

7) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników,

8) obniżenie poziomu wymagań edukacyjnych z niektórych przedmiotów zgodnie z regulaminem klasyfikowania, oceniania i promowania.

§ 11

1. W zakresie udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:

1) wyeliminowanie napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniów odbywać się będzie między innymi poprzez zapewnienie pomocy

uczniom w ramach zespołu wyrównywania wiedzy oraz indywidualnej pomocy ze strony wychowawcy, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, pedagoga szkolnego oraz kolegów,

2) w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka, rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek. W szczególnych przypadkach współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w tym zakresie,

3) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porad i pomocy udzielać będzie wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami (opiekunami prawnymi), innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy,

4) w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży zakłada się stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Policją, Sądem Rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 12

1. Nauczyciela danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych albo nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe (problemowe).

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

3. Na wniosek pedagoga może być powołany przez dyrektora szkoły zespół wychowawczy, którego celem jest koordynowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej szkoły.

4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora na wniosek zespołu lider zespołu przedmiotowego.

5. Pracą zespołu wychowawczego kieruje pedagog szkolny.

§ 13

1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru przedmiotów nauczania,

2) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,

3) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji, uczestnictwo w szkoleniach, analizę nowości wydawniczych,

4) wspólne opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

5) organizowanie pomocy metodycznej dla początkujących nauczycieli,

6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także uzupełnianiu ich wyposażenia,

7) opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacji,

8) organizowanie konkursów, ekspozycji, występów uczniowskich,

9) diagnozowanie i ocenianie swojej pracy,

10) planowanie pracy zgodnie z założeniami planu rozwoju szkoły.

§ 14

1. Do podstawowych zadań zespołu wychowawczego należy:

1) współpraca z dyrekcją, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły w sprawach wychowawczych,

2) współudział w planowaniu pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, systematyczna jej kontrola i ocena,

3) współpraca z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi problematyką opieki i wychowania,

4) analizowanie, ocenianie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole, przedstawianie wyników tej oceny wraz z wnioskami do zatwierdzenia radzie pedagogicznej,

5) opiniowanie wniosków w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz kar zgodnie ze statutem szkoły,

6) rozpoznawanie potrzeb materialnych dzieci, ubieganie się o pomoc materialną i rzeczową.

7) podział otrzymanych środków finansowych i rzeczowych wśród uczniów,

8) organizowanie dla nauczycieli i rodziców warsztatów dotyczących problematyki wychowawczej.

ROZDZIAŁ III

Organy Zespołu

§ 15

1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski,

5) Rada Szkoły (jeśli zostanie utworzona).

§ 16

1. Zespołem kieruje dyrektor który reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zespołu, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Tryb i zasady powoływania dyrektora określa ustawa.

2. Do zadań dyrektora Zespołu należy:

1) opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych (plan dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy szkół, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć, arkusze organizacyjne),

2) opieka nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

3) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,

4) zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,

5) opracowanie przydziału czynności i zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zespołu,

6) decydowanie o przeniesieniu ucznia do innej klasy po zasięgnięciu opinii wychowawcy,

7) występowanie z wnioskiem do Kuratora Oświaty w Białymstoku o przeniesienie ucznia Gimnazjum do innej szkoły,

8) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promowania uczniów,

9) opracowuje plan finansowy Zespołu i konsultuje go ze Skarbnikiem Gminy,

10) dysponowanie środkami finansowymi zespołu określonymi w zatwierdzonym planie finansowym i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

11) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi,

12) opracowanie wszystkich obowiązujących w Zespole regulaminów: regulamin pracy, wynagradzania, nagradzania i inne,

13) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

14) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju,

15) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz oceniania tej kadry,

16) przyjmowanie uczniów do Zespołu,

17) opracowanie projektów planów pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej oraz arkusze organizacyjne Zespołu,

18) współdziałanie z pozostałymi organami szkoły i zapewnienie im realnego wpływu na działalność Zespołu,

19) wnioskowanie do organu prowadzącego zespół w sprawie rozwoju bazy materialno - technicznej,

20) realizowanie zarządzeń Wójta, Kuratorium Oświaty oraz uchwał Rady Pedagogicznej,

21) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3. Dyrektor Zespołu ma prawo do:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu,

2) premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem pracy,

3) oceny pracy nauczycieli,

4) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Zespołu i funkcjonowania bieżącego,

5) reprezentowania zespołu na zewnątrz, podpisywania dokumentów i korespondencji (zakres uprawnień określa pełnomocnictwo udzielone przez Wójta Gminy),

6) wypożyczania za odpłatnością pomieszczeń Zespołu,

7) wypożyczania sprzętu i wyposażenia Zespołu,

8) przyznawania dodatków motywacyjnych, dodatku funkcyjnego i innych nauczycielom w granicach obowiązującego prawa,

9) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu ( po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej).

4. Dyrektor Zespołu odpowiada za:

1) poziom uzyskiwanych przez Zespół wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,

2) zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa i niniejszego statutu,

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach Zespołu i podczas zajęć organizowanych przez zespół,

4) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej, uczniowskiej, zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

5) tworzenie właściwych warunków do rozwoju samorządności uczniowskiej,

6) dobór kadry z pełnymi kwalifikacjami oraz mobilizowanie jej do ciągłego doskonalenia zawodowego,

7) stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu,

8) prawidłowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Zespołu,

9) powierzone mienie Zespołu.

5. Dyrektor Zespołu wykonując swoje zadania współpracuje z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz innymi instytucjami środowiskowymi.

6. Dyrektor Zespołu przekazuje Radzie Pedagogicznej oraz organowi prowadzącemu nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.

7. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8. W Zespole, jeżeli liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

9. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

10. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego oraz odwołania z nich dokonuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

11. Kompetencje wicedyrektorów określają przydziały czynności i obowiązków ustalone przez dyrektora Zespołu.

12. Dyrektor Zespołu może być odwołany ze stanowiska w razie:

1) złożenia przez dyrektora rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

2) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 ustawy w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,

3) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a ustawy,

4) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty - w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

§ 17

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespołu, bez względu na wymiar zatrudnienia.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.

4. W zebraniach Rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły, organu prowadzącego Zespół albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 18

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole po ich zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów,

6) przygotowywanie nowelizacji statutu Zespołu i przedstawianie do uchwalenia Radzie Szkoły.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza arkusze organizacyjne, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego Zespołu,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

4. W przypadku określonym w ust. 3, organ prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

5. Uchwały rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

8. Rada Pedagogiczna zastępując Radę Szkoły jest zobowiązana zasięgnięcia opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawach:

1) rocznego planu finansowego środków specjalnych,

2) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

§ 19

1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa między innymi zasady tworzenia tego organu i nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

3. Reprezentacja rodziców może przyjąć inną nazwę niż określona w ust. 1.

4. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

5. Fundusze Rady Rodziców wspierają statutowa działalność Zespołu, a zasady ich wydatkowania określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6. Rada Rodziców działa między innymi przez podejmowanie uchwał, wysuwanie postulatów i wniosków w czasie:

1) zebrań plenarnych,

2) posiedzeń prezydium,

3) zebrań klasowych,

4) obrad powołanych przez siebie komisji.

7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1) uzyskania od dyrektora Zespołu i wychowawcy klasy informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych w Zespole i w klasie podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych,

2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, a także egzaminu po ukończeniu kształcenia w Szkole Podstawowej i egzaminu po ukończeniu nauki w Gimnazjum,

3) uzyskania w każdym czasie ustnej lub pisemnej rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi Zespołu, Radzie Pedagogicznej, organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat Zespołu, a także szkół wchodzących w skład Zespołu.

9. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze będą organizowane w Zespole spotkania z rodzicami - nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 20

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu, a uczniowie poszczególnych klas - samorządy klasowe.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

4. Regulamin Samorządu oraz regulaminy organów Samorządu nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu.

5. Samorządem opiekuje się nauczyciel Zespołu powołany przez dyrektora Zespołu na wniosek Samorządu.

6. Do zadań samorządu należy:

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania odpowiedzialności za jednostkę i grupę,

2) kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,

3) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,

4) współdziałanie z pozostałymi organami szkoły,

5) dbanie o mienie szkolne,

6) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce,

7) przedstawianie dyrekcji Zespołu opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec niej rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,

8) współdziałanie z władzami Zespołu w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych,

9) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu - zgłaszanie go za pośrednictwem opiekuna Samorządu - dyrekcji Zespołu lub Radzie Pedagogicznej,

10) dbanie o dobre imię i honor szkoły.

7. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących podstawowych praw ucznia,

2) przedstawianie propozycji planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

3) wyrażania opinii dotyczących problemów dzieci i młodzieży,

4) udział w tworzeniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,

5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki,

6) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej,

7) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w Zespole oraz poręczeń za uczniów, wnioskowania do dyrektora Zespołu w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,

8) dysponowania, w oparciu o regulamin Samorządu i w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez uczniów,

9) wydawania opinii w sprawie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora Zespołu.

8. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów, które w swojej działalności kierują się prawami i obowiązkami ucznia oraz regulaminem Samorządu.

§ 21

1. W Zespole działa Rada Szkoły (o ile zostanie utworzona), której zasady działania określa Statut Rady Szkoły.

2. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor Zespołu na łączny wniosek dwóch spośród następujących organów Zespołu:

1) Rady Pedagogicznej,

2) Rady Rodziców,

3) Samorządu Uczniowskiego.

3. Rada liczy co najmniej 6 osób.

4. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

1) Nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

2) Rodzice wybrani przez ogół rodziców,

3) Uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

5. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.

6. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności i wybiera przewodniczącego.

7. W wypadku gdy nie zostanie utworzona Rada Szkoły, jej zadania przejmuje Rada Pedagogiczna.

§ 22

1. Wszystkie organy Zespołu współpracują ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania dzieci i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.

2. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor Zespołu, który:

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu,

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji między organami Zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach,

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów Zespołu.

3. W przypadku wytworzenia sytuacji konfliktowych między organami Zespołu lub wewnątrz niego, dyrektor jest zobowiązany do:

1) zbadania przyczyn konfliktu,

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt powiadomienia o niej przewodniczących organów będących jego stronami.

3) Spory między dyrektorem Zespołu a innymi organami Zespołu rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący Zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 23

1. W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii politycznych i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów albo rozszerzenie i wzbogacenie formy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Zgoda na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Zespołu

§ 24

1. Do realizacji zadań statutowych Zespół posiada następujące pomieszczenia i obiekty:

1) sale lekcyjne ogólnoprzedmiotowe,

2) pracownie przedmiotowe,

3) bibliotekę i czytelnię, salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno - higienicznym i szatniami oraz pokojem socjalnym dla nauczyciela wychowania fizycznego,

4) stołówkę,

5) gabinet dyrektora,

6) pokoje nauczycielskie,

7) sekretariat Zespołu, szatnie uczniowskie,

8) pomieszczenie socjalne dla pracowników niepedagogicznych,

9) pomieszczenia gospodarcze.

2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku i jest podzielony na dwa semestry.

3. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz innych dni wolnych od zajęć określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

4. Dyrektor Zespołu może w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, potraktować dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy jako dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających tego dnia w wybraną sobotę. O decyzji w tej sprawie dyrektor jest zobowiązany poinformować organ prowadzący, uczniów, i ich rodziców lub prawnych opiekunów.

5. W dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych Zespół może organizować zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne, w miarę możliwości szkoły i posiadanych przez nią środków.

§ 25

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora Zespołu, oddzielnie dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Zespół, po zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego.

1) w arkuszu organizacyjnym Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół,

2) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu, dyrektor Zespołu z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Zespół prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą na trzech etapach edukacyjnych:

1) I etap edukacyjny- kl. I - III

2) II etap edukacyjny - kl. IV - VI,

3) III etap edukacyjny - klasy gimnazjalne - I - III.

3. Podstawowa formą pracy są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie zintegrowanym, blokowym i przedmiotowym.

4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. System klasowo - lekcyjny występuje w II i III etapie edukacyjnym.

5. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I etapu edukacyjnego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć.

6. Przerwy międzylekcyjne trwają po 10 minut, oprócz przerw przeznaczonych na spożywanie posiłków. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której określi inny czas trwania i układ przerw międzylekcyjnych.

7. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane tylko w ramach środków posiadanych przez Zespół.

8. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.

9. Zasady tworzenia oddziałów określają odrębne przepisy.

10. Oddziały można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem poniższej wytycznej:

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

11. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach o których mowa w ust. 10 pkt 1 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół.

12 Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

13. Przeciętna liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić 26 do 30 i nie może być wyższa niż 35 uczniów.

§ 26

1. Zespół może przyjąć słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu a dana placówką.

§ 27

1. Dla uczniów Zespołu, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu, jest zorganizowana świetlica.

2. Świetlica działa w oparciu o regulamin, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu. Regulamin opracowuje dyrektor Zespołu, a zatwierdza go Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Zespołu.

3. Świetlica zapewnia opiekę wychowawczą w godzinach określonych potrzebami uczniów.

4. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczą.

5. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

6. w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

7. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczo - opiekuńczej opracowanego w oparciu o plan pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.

8. Zadania świetlicy:

1) zapewnienie uczniom Zespołu zorganizowane opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji,

2) organizowanie zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,

3) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania,

4) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, higieny, czystości, zdrowego trybu życia,

5) współdziałanie z rodzicami i wychowawcami uczniów uczęszczającymi do świetlicy, pedagogiem szkolnym.

§ 28

1. Biblioteka Zespołu jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. W bibliotece szkolnej zatrudniony jest nauczyciel, który posiada pełne kwalifikacje do tej pracy.

3. Dyrektor Zespołu:

1) dokonuje przydziału czynności pracownikowi biblioteki i ustala zakres jego kompetencji,

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza,

3) zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczeń wypożyczalni i czytelni warunkujące prace biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu oraz rodzice uczniów.

5. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

6. Biblioteka czynna jest zgodnie z harmonogramem ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonym przez dyrektora Zespołu.

7. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

8. Czas pracy nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy.

9. Czasopisma społeczno - kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez 1 rok, a czasopisma metodyczne - przez 5 lat.

4. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora Zespołu, co najmniej raz na 5 lat (wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony).

5. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmienniczych oraz pomocy dydaktycznych.

6. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi Zespołu i Radzie Pedagogicznej.

7. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu Zespołu.

ROZDZIAŁ V

Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

§ 29

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających te podstawę oraz formułowanie oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszej pracy,

3) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów rodziców (prawnych opiekunów),

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

3) przeprowadzanie niektórych egzaminów klasyfikacyjnych,

4) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru),

5) określenie warunków ich poprawienia.

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 30

1. W klasach I - III szkoły podstawowej bieżące postępy uczniów wyrażane są w następujący sposób:

1) wzorowo (W) - uczeń wykonuje zadania wykraczające poza założenia programowe danej klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

2) znakomicie (A) - uczeń nabywa niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie założeń programowych danej klasy i potrafi je w pełni stosować w różnych sytuacjach,

3) zadowalająco (B) - uczeń popełnia nieliczne błędy, wymaga czasami pomocy nauczyciela, posiada wiedzę w zakresie założeń programowych,

4) musisz jeszcze popracować (C) - uczeń ma problemy z opanowaniem podstaw programowych, nie zawsze potrafi zastosować poznane wiadomości i umiejętności w praktyce, wymaga pomocy nauczyciela.

2. Uczniowie klas I - III szkoły podstawowej otrzymują na koniec semestru i roku szkolnego jedną ocenę opisową ze wszystkich zajęć, a drugą (także opisową) z zachowania.

3. W klasach I -III oceny z katechezy (cząstkowe, semestralne, roczne) są wyrażane w stopniach w skali 1 - 6.

4. W klasach IV - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum oceny klasyfikacyjne końcoworoczne, śródroczne i cząstkowe ustala się w stopniach wg skali:

1) 1 - niedostateczny (ndst),

2) 2 - dopuszczający (dop),

3) 3 - dostateczny (dst),

4) 4 - dobry (db),

5) 5 - bardzo dobry (bdb),

6) 6 - celujący (cel).

5. Dopuszcza się używanie przy ocenach znaków typu "+" i "-".

6. Ocenianie powinno uwzględniać różnorodne formy aktywności ucznia: wypowiedzi ustne, pisemne, ćwiczenia praktyczne, przygotowanie do lekcji.

7. W klasach I - III szkoły podstawowej przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i ruchowo - sportowej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek i wkład przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 31

1. Klasyfikację śródroczną, polegającą na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego w terminie 10 dni przed rozpoczęciem ferii zimowych.

2. Oceny klasyfikacyjne ustalają poszczególni nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne.

3. Ocena semestralna lub roczna powinna być wystawiona przynajmniej na podstawie pięciu ocen cząstkowych.

4. Oceny o których mowa w ust. 3 nie muszą średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

5. Na miesiąc przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawca klasy ma obowiązek pisemnie poinformować o tym rodziców (prawnych opiekunów) - wykazy ocen przekazuje się za pośrednictwem uczniów.

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

8. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

9. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nie usprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

11. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i terminach określonych przez Wewnątrzszkolny System Oceniania.

12. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

13. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

14. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

15. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 13 albo w ust. 14 nie otrzymuje promocji i powtarza tą samą klasę, z zastrzeżeniem ust. 16.

16. Ucznia klasy I - III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo inną poradnie specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

17. Uczeń, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli na koniec roku uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

18. W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej sprawdzianem.

19. W klasie trzeciej gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin obejmujący wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych określone w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".

20. Zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów określają odrębne przepisy

21. Sposoby dostarczania informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia określa się następująco:

1) 4 razy w roku szkolnym - spotkania wychowawcy klasy z rodzicami uczniów tej klasy,

2) 1 raz w miesiącu - konsultacje indywidualne każdego nauczyciela z rodzicami, ustalone odrębnym harmonogramem.

22. Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i poprawkowych zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 32

1. Liczba pisanych przez klasę sprawdzianów nie może przekraczać 1 dziennie i 3 tygodniowo. Nie precyzuje się ilości pisanych dziennie i tygodniowo kartkówek.

2. Uczeń winien uzyskać informacje o sprawdzianie i jego zakresie co najmniej tydzień przed jego pisaniem; nie wymaga się zapowiadania kartkówek.

3. Nauczyciel ma obowiązek zapowiadania i wpisywania do dziennika lekcyjnego sprawdzianów z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Uczeń winien mieć możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianu na zasadach ustalonych indywidualnie przez każdego nauczyciela.

5. Uczeń ma obowiązek zwrócić nauczycielowi podpisany przez rodziców sprawdzian.

6. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac kontrolnych do 31 sierpnia danego roku szkolnego.

7. Nauczyciel ma obowiązek systematycznej kontroli zeszytów i zeszytów ćwiczeń oraz poprawiania rażących błędów (błędy nie powinny wpływać na ocenę z przedmiotów innych niż język polski i język obcy).

8. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni i poinformowania uczniów o ocenie.

9. Wystawiona przez nauczyciela ocena powinna być sprawiedliwa, obiektywna i jawna.

10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

11. Jeżeli uczeń czasowo spełnia obowiązek szkolny poza szkołą (np. w sanatorium), wychowawca powinien wpisać do dziennika lekcyjnego uzyskane przez ucznia oceny z poszczególnych przedmiotów.

§ 33

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

2. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

3. Ocenę zachowania semestralną i końcoworoczną, począwszy od klasy IV ustala się wg następującej skali:

1) wzorowe - wz,

2) dobre - db,

3) poprawne - popr.,

4) nieodpowiednie - ndp.

6. W klasach I - III ocena z zachowania jest oceną opisową. Powinna ona uwzględniać kulturę osobistą, aktywność i stosunek do obowiązków szkolnych.

7. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

8. Ocena zachowania uczniów wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich stosunku do kolegów, nauczycieli, respektowaniu zasad współżycia społecznego.

9. Oceniając ucznia, nauczyciele powinni przede wszystkim dostrzegać pozytywne cechy osobowości i zachowanie oraz odpowiedni je nagradzać (na apelach, na tle klasy).

10. Przy wystawianiu ocen zachowania uczniom klas programowo wyższych szkoły podstawowej i gimnazjum należy uwzględniać ich postawę w ciągu całego pobytu w szkole.

11. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

12. Wzorową ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) wzorowo wypełnia obowiązki wynikające ze statutu Zespołu,

2) prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią (kultura słowa, zachowania, higiena osobista, estetyczny, schludny wygląd),

3) nie ulega szkodliwym wpływom i nałogom,

4) reprezentuje klasę, szkołę w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach,

5) aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy, miasta, środowiska,

6) służy pomocą kolegom,

7) szanuje poglądy innych,

8) regularnie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się na zajęcia,

9) rozwija swoje zainteresowania pod kierunkiem nauczyciela.

13. Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) właściwie wypełnia obowiązki wynikające ze statutu Zespołu,

2) prezentuje dość wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią (kultura słowa, zachowania, higiena osobista, estetyczny, schludny wygląd),

3) nie ulega szkodliwym wpływom i nałogom,

4) służy pomocą kolegom,

5) regularnie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się na zajęcia.

14. Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) cechuje się nie budzącą zastrzeżeń kulturą osobistą,

2) wypełnia w większości obowiązki wynikające ze statutu Zespołu,

3) bierze udział w życiu klasy, szkoły bez zaangażowania,

4) nie ulega szkodliwym wpływom i nałogom,

5) nie otrzymuje kar wynikających ze statutu Zespołu,

6) regularnie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się na zajęcia.

15. Nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) nie spełnił wymagań objętych kryteriami zachowania wzorowego, dobrego i poprawnego,

2) nie angażuje się w prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

3) dopuścił się wykroczeń łamiących statut Zespołu (palenie papierosów, niszczenie sprzętu szkolnego, wulgarne słownictwo, stosowanie przemocy fizycznej, wyłudzanie pieniędzy, itp.), a zastosowane środki wychowawcze (pogadanki, rozmowy z uczniem, rodzicami, upomnienia wychowawcy, nagany wychowawcy i dyrektora) nie spowodowały poprawy zachowania.

4) opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się na lekcje.

16. Szczegółowe zasady oceniania zachowania uczniów zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu

§ 34

1. W zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników Zespołu regulują odrębne przepisy.

§ 35

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo oraz rozwój powierzonych opiece uczniów.

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) wybór programu nauczania uwzględniającego możliwości uczniów i wyposażenie szkoły,

2) przedstawienie wybranego programu do zatwierdzenia dyrektorowi Zespołu,

3) opracowanie kryteriów wymagań do kolejnych zakresów materiału i przedstawienie ich dyrektorowi, uczniom i rodzicom uczniów,

4) sporządzenie planu wynikowego z przedmiotu, którego uczy i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi Zespołu,

5) nauczyciele rozpoczynający pracę (oprócz w/w czynności) przez pierwsze dwa lata pracy w szkole zobowiązani są do pisania konspektów do poszczególnych jednostek lekcyjnych,

6) sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowanie nieobecności,

7) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych,

8) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,

9) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału w procesie dydaktyczno - wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i

działania, kształcenia umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej,

10) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,

11) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,

12) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,

13) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno - resocjalizacyjnej,

14) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,

15) systematyczne i obiektywne ocenianie uczniów zgodnie z przyjętymi kryteriami na terenie Zespołu,

16) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru,

17) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.,

18) prowadzenie klas - pracowni oraz pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony mu sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do

nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy,

19) opracowanie i egzekwowanie regulaminu pracowni,

20) informowanie uczniów o obowiązujących zasadach oceniania,

21) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie Zespołu,

22) wdrażanie uczniów do dbałości o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych używanych przez ucznia,

23) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

24) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno - wychowawczych lub wychowawczo - opiekuńczych,

25) prowadzenie wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w szkole,

26) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,

27) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,

28) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

29) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu dyżurów,

30) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Zespołu, a wynikających z organizacji pracy szkoły.

§ 36

1. Uprawnienia nauczyciela są następujące:

1) nauczyciel decyduje o wyborze programu nauczania, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,

2) jeśli prowadzi koło przedmiotowe lub zespół, decyduje o treści programowej koła lub zespołu,

3) decyduje o ocenie bieżącej, okresowej, rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania opracowanym na

podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

4) współdziała z wychowawcami w zakresie ustalania ocen z zachowania,

5) wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich uczniów,

6) czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły.

§ 37

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem Zespołu, organem prowadzącym Zespół, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

1) poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych prowadzonych zajęć edukacyjnych, stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,

2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami Zespołu, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w wypadku pożaru,

3) zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia Zespołu przydzielonego mu przez dyrektora Zespołu, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

3. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy,

4. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela.

§ 38

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział, klasę szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej "wychowawcą".

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności przyjmuje się zasadę prowadzenia oddziału przez cały etap edukacyjny przez jednego wychowawcę. Zmiana wychowawcy może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.

3. Dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela pełniącego obowiązki wychowawcy w przypadku:

1) przeniesienia nauczyciela,

2) długotrwałej nieobecności,

3) braku efektu pracy wychowawczej,

4) nie wywiązywania się z zadań wychowawcy, określonych Statutem Zespołu.

4. Zmiany wychowawcy można też dokonać na wniosek 2/3 rodziców danej klasy i 2/3 uczniów danej klasy.

5. Wniosek ten rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 14 dni.

6. W przypadkach spornych przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę w terminie 7 dni.

7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dyrektor szkoły może powierzyć nauczycielowi pełnienie funkcji wychowawcy w dwóch oddziałach.

§ 39

1. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie a w szczególności:

1) troska o właściwy stosunek do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,

2) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu,

3) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,

4) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemów wspólnie z zespołem

klasowym,

5) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,

6) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

7) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów

koleżeństwa i przyjaźni,

8) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

9) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi,

10) utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, zainteresowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji,

11) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w

porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami,

12) udzielanie szczegółowej pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych,

13) interesowaniem się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z lekarzem i rodzicami uczniów,

14) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

15) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawie postępów w nauce, zachowaniu uczniów,

16) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich,

17) omawianie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności zgodnie z zarządzeniami władz szkoły, poleceniami dyrektora Zespołu oraz uchwałami Rady Pedagogicznej oraz:

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen klasy i innych narzędzi

b) dokumentowania i rejestrowania osiągnięć uczniów,

c) pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp.,

d) wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły.

18) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w szkole,

19) zapoznanie uczniów i rodziców z wymogami programowymi, zasadami klasyfikowania i programowania uczniów,

20) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wspólnie z Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim, jak również powołanymi do tego instytucjami i organizacjami w postaci:

a) pomocy finansowej przy zakupie podręczników

b) pomocy przy pozyskaniu odzieży.

21) wybranie i organizowanie pracy samorządu klasowego,

22) opracowanie wspólnie z klasą planu uczęszczania do teatru, kina, na koncerty itp., planu organizowania imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów w imprezach ogólnoszkolnych, gminnych itp., oraz przedstawienie go dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej,

23) sprawiedliwe i efektywne ocenianie zachowania zgodnie z zasadami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

2. Wychowawca ma prawo:

1) współdecydowania o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i instytucji wspomagających szkołę.

3. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem Zespołu za:

1) osiąganie celów wychowania w swej klasie,

2) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub materialnej,

3) prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy,

4) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców /prawnych opiekunów/ wokół programu wychowawczego klasy i szkoły.

4. Nauczyciel - wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Zespołu, zespołu wychowawczego, poszczególnych nauczycieli i doradców metodycznych.

5. Początkującym nauczycielom - wychowawcom dyrektor szkoły przydziela w pierwszym roku opiekuna stażu spośród doświadczonych nauczycieli i czyni go odpowiedzialnym za pomoc udzieloną temu nauczycielowi.

6. Do zadań nauczyciela - opiekuna stażysty należy:

1) programowanie i organizowanie opieki nad działaniami nauczyciela stażysty,

2) zapoznanie z działalnością organizacyjną, prawną szkoły, jej specyfiką i tradycjami,

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w obecności nauczyciela stażysty,

4) pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego,

5) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji realizacji zadań stażysty oraz efektów rozwoju zawodowego,

6) przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

§ 40

1. Zadania pedagoga szkolnego:

1.1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji ogólnowychowawczej,

2) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

3) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu dzieci,

4) kierowanie po konsultacji z nauczycielami i wychowawcą uczniów do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na badania diagnostyczne celem określenia czynników hamujących lub zakłócających ich rozwój,

5) organizowanie dla rodziców i nauczycieli zajęć na temat zjawisk patologii społecznej,

6) współudział w opracowaniu planu pracy Zespołu w części opiekuńczo - wychowawczej,

7) współpraca z dyrekcją, nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu w sprawach wychowawczych,

8) wnioskowanie do dyrektora Zespołu o powołanie zespołu wychowawczego,

9) diagnozowanie przy współpracy z wychowawcami sytuacji wychowawczej szkoły,

10) zapewnienie uczniom dyskrecji w sprawach osobistych,

11) koordynacja realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych,

12) doradzanie pracownikom pedagogicznym w sprawach rozwiązywania problemów wychowawczych.

1.2. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

1) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego,

2) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

3) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

4) stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości brania udziału w imprezach turystycznych, rekreacyjnych oraz w innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

5) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

6) współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

1.3. W zakresie pracy korekcyjno - wyrównawczej:

1) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

2) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, redukcja, terapia),

3) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

1.4. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej:

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

2) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

3) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

4) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

1.5. W zakresie pomocy materialnej:

1) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom niepełnosprawnym, przewlekle chorym itp.,

2) dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej,

3) dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,

4) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

5) wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

1.6. Organizacja pracy nauczyciela - pedagoga szkolnego:

1.6.1. W celu realizacji zadań zawartych w punktach 1.1. - 1.5. pedagog powinien:

1) posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo - wychowawcze swojej szkoły i środowiska,

2) zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i rodziców,

3) współpracować na bieżąco z władzami Zespołu, wychowawcami klas, nauczycielami, Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo - wychowawczych,

4) współdziałać z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,

5) składać okresową informację Radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły,

6) prowadzić następującą dokumentację:

a) dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności,

b) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno - wyrównawczej, kształcenia indywidualnego itp.

§ 41

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej obejmują:

1) udostępnianie zbiorów,

2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych i tekstowych,

3) informowanie nauczycieli i uczniów o nowych nabytkach,

4) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,

5) prowadzenie różnych form informacji o książkach,

6) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,

7) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno - wychowawczych w bibliotece i przygotowaniu imprez czytelniczych.

2. Zadania nauczyciela bibliotekarz w zakresie pracy organizacyjnej obejmują:

1) gromadzenie i ewidencje zbiorów,

2) konserwację i selekcję zbiorów,

3) opracowanie biblioteczne zbiorów,

4) organizację warsztatu informacyjnego, organizację udostępniania zbiorów,

5) systematyczną selekcję księgozbioru, wycofywanie egzemplarzy nieaktualnych i nieprzydatnych w pracy Zespołu.

2. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego obejmują:

1) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów,

2) organizowanie w miarę potrzeb i możliwości wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji,

3) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie do udziału w imprezach czytelniczych.

§ 42

1. Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych określa dyrektor Zespołu.

2. Wszyscy pracownicy Zespołu mają obowiązek uczestniczyć w procesie wychowawczym, reagować na negatywne zachowanie się uczniów, nie wzbudzać swoją kultura i zachowaniem żadnych zastrzeżeń, współpracować z nauczycielami w celu realizowania programu wychowawczego, rzetelnie wykonywać swoje obowiązki aby być wzorem dla ucznia.

 

§ 43

1. Do Zespołu uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 16 roku życia, nie dłużej jednak, jak do 18 roku życia.

2. Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

3. Spełnianie obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż o 1 rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w tym roku w którym dziecko 10 lat.

4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się także uczęszczanie dzieci do szkół specjalnych.

5. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkoła. Dziecko spełniające w tej formie może otrzymać świadectwo szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego przez szkołę, której dyrektor udzielił zezwolenia na taka formę spełnienia obowiązku szkolnego.

6. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeśli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

7. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

8. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 44

1. Do Zespołu prowadzonego przez Gminę Rudka przyjmuje się:

1. Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu,

2. Na prośbę rodziców /prawnych opiekunów/ - dzieci zamieszkałe poza obwodem Zespołu, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

2. Rekrutacje do klasy sportowej, jeśli zostanie utworzona prowadzi się z pośród uczniów własnej szkoły lub uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w ogólnie obowiązujących terminach przyjęć do szkół .

3. Kandydaci do klasy sportowej powinni posiadać:

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,

2) zaliczenie przez szkolna komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjna prób sprawności fizycznej,

3) pisemną zgodę rodziców.

4. W uzasadnionych przypadkach do klasy sportowej mogą uczęszczać uczniowie nie objęci programem szkolenia sportowego. Uczniów tych nie wlicza się do liczby klasy sportowej i nie stosuje się do nich przepisów dotyczących uczniów klas sportowych.

§ 45

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej: ilość godzin w jednym dniu nie może przekraczać siedmiu,

2) przedstawiania wychowawcy klasy, pedagogowi, innym nauczycielom i dyrektorowi swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religii - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego (podczas zajęć pozalekcyjnych - pod nadzorem uprawnionego nauczyciela),

7) zapoznania się z opracowanymi przez nauczyciela przedmiotu:

a) kryteriami wymagań podatkowych,

b) metodami sprawdzania osiągnięć,

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

10) poprawienia oceny ze sprawdzianu na zasadach ustalonych indywidualnie przez każdego nauczyciela,

11) bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów,

12) być ocenianym z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności; oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania,

13) uzyskania informacji o sprawdzianie tydzień przed jego pisaniem; nie wymaga się zapowiadania kartkówek (ilość pisanych przez klasę sprawdzianów nie może przekraczać 1 dziennie, 3 tygodniowo; nie precyzuje się ilości pisanych dziennie i tygodniowo kartkówek),

14) uzyskania informacji o zakresie obowiązującego na sprawdzianie materiału oraz powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną,

15) otrzymania sprawdzonej pracy pisemnej w ciągu 2 tygodni,

16) uzasadnienie przez nauczyciela otrzymanej oceny,

17) otrzymania informacji o grożącej mu okresowej ( rocznej) ocenie niedostatecznej na miesiąc przed końcem semestru (roku),

18) otrzymania informacji o przewidywanych dla niego ocenach okresowych (rocznych) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

19) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,

20) wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych,

21) opiniowania projektu oceny za zachowanie swoich kolegów,

22) wpływa na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz działania w organizacjach istniejących na terenie szkoły,

23) organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą dyrektora szkoły,

24) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,

25) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości,

26) zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego,

27) dyskrecji w sprawach osobistych,

28) korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła,

29) odwoływania się do decyzji nauczyciela do wychowawcy lub pedagoga,

30) złożenia do dyrektora wniosku o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie z WSO,

31) otrzymania zwolnienia z zajęć w czasie rekolekcji i świąt religijnych (Boże Narodzenie i Wielkanoc - dotyczy to również uczniów innego wyznania).

§ 46

1. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2) uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole,

3) usprawiedliwić nieobecności i spóźnienia w ciągu tygodnia,

4) przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (za spóźnienie uważa się wejście do klasy po rozpoczęciu lekcji),

5) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,

6) dbać o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych używanych na lekcji,

7) poinformować rodziców (opiekunów) o otrzymanej ocenie, uwadze,

8) poinformować rodziców (opiekunów) o grożącej mu semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej,

9) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom szkoły,

10) przestrzegać zasad kulturalnego zachowania,

11) bezpiecznie i kulturalnie zachowywać się na imprezach szkolnych i klasowych, biwakach, wycieczkach,

12) zachowywać się na terenie szkoły zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje i innych,

13) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia,

14) zachowywać się zgodnie z regulaminem klasopracowni, w której przebywa, biblioteki, stołówki i szatni,

15) szanować i chronić mienie szkolne,

16) informować pracowników szkoły o przejawach brutalności, wulgarności i wandalizmu,

17) dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,

18) okazywać szacunek wobec symboli narodowych, religijnych i szkolnych; zachować właściwą postawę na uroczystościach szkolnych i w miejscach kultu religijnego,

19) respektować normy ujęte w dokumentach szkolnych,

20) podporządkowywać się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz władz samorządu uczniowskiego,

21) okazywać wrażliwość, wyrozumiałość, tolerancję wobec ludzkich ułomności,

22) szanować przekonania, poglądy i godność osobistą człowieka,

23) przestrzegać dyscypliny w czasie zajęć i przerw,

24) zmieniać obuwie na terenie szkoły,

25) przestrzegać zasad higieny osobistej,

26) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,

27) w przypadku konieczności wcześniejszego przyjścia do szkoły, jeśli nie ma w tym czasie zajęć dydaktycznych uczeń winien udać się do świetlicy lub biblioteki szkolnej.

§ 47

1. Uczniom Zespołu zabrania się:

1) stosowania przemocy fizycznej,

2) wyłudzania pieniędzy,

4) palenia papierosów,

5) używania narkotyków i środków odurzających,

6) niszczenia sprzętu szkolnego i zieleni wokół szkoły,

7) używania wulgarnych słów,

8) kradzieży,

9) innych zachowań zaprzeczających ogólnie przyjętym normom postępowania.

§ 48

1. W przypadku uczniów, którzy wyróżniają się wzorowym wychowaniem, aktywnością na rzecz Zespołu i środowiska, osiągnięciami w nauce, przewiduje się następujące

nagrody:

1) pochwała udzielona przez wychowawcę na forum klasy,

2) pochwała udzielona przez dyrektora Zespołu na apelu ogólnoszkolnym,

3) pochwała udzielona przez wychowawcę klasy na zebraniu rodziców,

4) przyznanie nagrody rzeczowej,

5) list pochwalny do rodziców (opiekunów),

6) wyeksponowanie zdjęcia oraz osiągnięć,

7) przyznanie świadectwa z wyróżnieniem.

2. Wyróżniająca się wynikami dydaktycznymi i zachowaniem klasa może otrzymać puchar przechodni dyrektora Zespołu.

3. Za nieprzestrzeganie przez ucznia statutu oraz naruszenie obowiązujących w Zespole norm przewiduje się następujące kary:

1) indywidualna rozmowa dyscyplinująca przeprowadzona przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego,

2) upomnienie wychowawcy klasy,

3) rozmowa pouczająca przeprowadzona w obecności rodziców ucznia, wychowawcy i pedagoga,

4) nagana wychowawcy klasy,

5) upomnienie dyrektora Zespołu,

6) nagana dyrektora Zespołu udzielona na wniosek wychowawcy potwierdzona wpisem do dziennika,

7) zawieszenie prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły, udziału w wycieczkach lub imprezach organizowanych przez klasę lub szkołę,

wykluczenie ze szkolnych organizacji,

8) przeniesienie do równoległej klasy,

9) skreślenie z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły:

a) przeniesienie do innej szkoły może nastąpić w przypadku: szczególnej brutalności wobec kolegów, wchodzenia w konflikt z prawem, wielokrotnego naruszania postanowień zawartych w § 46 ust. 1 statutu, nieskuteczności stosowanych wcześniej kar przewidzianych w statucie,

b) przeniesienie do innej szkoły może nastąpić przez Kuratora Oświaty na wniosek wychowawcy skierowany do dyrektora Zespołu, po zaopiniowaniu przez zespół wychowawczy i podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną,

c) wniosek do Kuratora Oświaty wnosi dyrektor Zespołu.

4. Kary mogą być stosowane z pominięciem ustalonej gradacji w przypadku:

1) niszczenia mienia społecznego i wandalizmu,

2) brutalności i wulgarności,

3) szerzenia patologii społecznych,

4) postępowania wywierającego szkodliwy wpływ na kolegów,

5) kradzież mienia społecznego i prywatnego,

6) picie alkoholu, używanie narkotyków, palenie papierosów.

5. Wymierzona kara nie może naruszać godności osobistej ucznia.

6. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

7. Wychowawca klasy powiadamia w terminie 7 dni rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

8. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary do dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od daty jej wymierzenia.

9. prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (opiekunom) ucznia.

§ 49

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo do:

1) uzyskania od dyrektora Zespołu i wychowawcy klasy informacji o zadaniach Zespołu oraz zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych w szkole i klasie podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych,

2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz wynikami sprawdzianów i egzaminów,

3) uzyskania w każdym czasie ustnej lub sporządzonej na piśmie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

5) zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami programowymi z poszczególnych przedmiotów,

6) wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze podczas organizowanych stałych spotkań z rodzicami.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 50

1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jej skład, zawierającą nazwę: Zespół Szkół w Rudce i używa jej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Tablice i pieczątki szkół wchodzących w skład Zespołu posiadają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podawana jest nazwa szkoły: nazwa Zespołu umieszczana jest na pieczeci urzędowej.

4. Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

5. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2004-12-20

Data modyfikacji: 2004-12-20

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2004-12-20