STATUT SOŁECTWA

Rozdział I

Nazwa i teren działania

§ 1.

1. Ogół mieszkańców sołectwa ..................... stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa brzmi: Sołectwo ..........................

 

§ 2.

1. Sołectwo ....................... jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Rudka.

2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa ......................... działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 z późn. zm.)

- niniejszego statutu.

 

§ 3.

Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość ..............................

 

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

§ 4.

1. Organami sołectwa są:

- zebrania wiejskie

- sołtys

- Rada Sołecka

- Komisja Rewizyjna

2. Zebrania wiejskie mogą powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa na przykład: komisje określające zakres ich działania.

3. Kadencja sołtysa i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata i kończy się momentem wyboru nowych organów. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołtysa, rady sołeckiej zwołuje Zarząd Gminy nie później niż w 6 miesięcy po wyborach do Rady Gminy.

 

§ 5.

 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada Sołecka jest organem opiniodawczo - doradczym, wspomagającym działalność Sołtysa.

 

§ 6.

 

1. Do zadań samorządu sołectwa ................... należy:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej.

2. Samorządowi Mieszkańców Sołectwa ........................ powierza się zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Rudka, przekazanego Samorządowi.

3. Odpowiedzialność majątkowa za właściwe wykorzystanie i gospodarowanie składnikami mienia komunalnego.

 

§ 7.

Zadania określone w § 6 Samorządu Mieszkańców sołectwa realizuje się w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwały w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

5) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

 

§ 8.

 

Zebranie wiejskie może opiniować w części dotyczącej sołectwa przedstawiane do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawach:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) planu budżetu na dany rok,

3) przepisów prawa miejscowego.

§ 9.

 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Zarządowi Gminy.

2. Zarząd Gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwiania spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.

 

§ 10.

 

Samorząd mieszkańców Wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców sołectwa.

 

§ 11.

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Wsi nawiązuje współpracę z samorządami sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

 

Rozdział III

Sołtys i Rada Sołecka

 

§ 12.

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a Radą Gminy i Zarządem Gminy, mieszkańcy wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim, które zwołuje Zarząd Gminy.

2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie określonym przez ustawę.

3. Pełnienie funkcji sołtysa jest odpłatne. Za wykonywaną pracę sołtys otrzymuje wynagrodzenie:

- prowizję za inkaso podatków i opłat, której wysokość jest ustalana uchwałą Rady Gminy Rudka, płatne ze środków budżetowych.

 

§ 13.

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

- zwoływanie zebrań wiejskich,

- zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

- działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Zarządu Gminy,

- wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,

- reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Zarządu Gminy i Wójta,

- pełnienie funkcji męża zaufania w miejscowym środowisku,

- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,

- na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informacje o swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej,

- Sołtys odpowiada materialnie za powierzone Radzie Sołeckiej mienie komunalne do korzystania i jest z tego rozliczany przed zebraniem wiejskim oraz organami gminy.

 

§ 14.

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się z 3 - 5 osób.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz w kwartale. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

4. Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,

2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizowaniu zadań samorządu,

3) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,

4) decyduje w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym,

5) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

5. Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informacje i działalności Rady Sołeckiej.

 

§ 15.

 

1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa.

2. Rada Gminy może odwołać Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska.

3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa jeżeli dopuścił się przestępstwa.

4. Zarząd Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do Rady Gminy o odwołanie go.

 

Komisja Rewizyjna.

 

§ 16.

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera ze swego składu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Rady Sołeckiej.

 

§ 17.

 

Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności finansowej Samorządu Mieszkańców Wsi i przedkłada stosowne wnioski na najbliższym zebraniu wiejskim. Kontrole Komisja przeprowadza co najmniej raz w roku - po zakończeniu działalności finansowej za dany rok.

 

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwały.

 

§ 18.

Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 19.

Zebrania wiejskie zwołuje Sołtys:

- z własnej inicjatywy,

- na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

- na polecenie Rady Gminy lub Zarządu Gminy.

 

§ 20.

 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w sołectwie.

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Zarządu Gminy winno odbywać się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

 

§ 21.

 

1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

4. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referatów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich Radnych, członków Zarządu lub pracowników Urzędu Gminy.

 

§ 22.

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

 

Rozdział V

Tryb wyboru Sołtysa.

 

§ 23.

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Zarząd Gminy. W tym celu Zarząd Gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza Przewodniczącego zebrania spośród członków Zarządu. Za akceptację Przewodniczącego Rady Gminy, Zarząd może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu przez Radnego Gminy.

2. Postanowienie Zarządu Gminy o zwoływaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

 

§ 24.

1. Da dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

 

§ 25.

 

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych z pośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań Komisji należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

- przeprowadzenie głosowania,

- ustalenie wyników wyborów,

- ogłoszenie wyników wyboru,

- sporządzanie protokołów o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz Przewodniczący zebrania.

 

§ 26.

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

 

§ 27.

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

§ 28.

Wyboru Sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, natomiast członków Komisji rewizyjnej w głosowaniu jawnym, chyba że mieszkańcy sołectwa postanowią inaczej.

 

§ 29.

 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

 

§ 30.

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Zarząd Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybierania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez Sołtysa.

 

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe.

§ 31.

Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 32.

W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Zarząd Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2005-01-18

Data modyfikacji: 2005-01-18

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2005-01-18