Obwieszczenie - rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa

Rudka, 21.03.2018 r.

SEK.6220.1.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

 

Wójt Gminy Rudka podaje do publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

rekultywacji terenu powyrobiskowego (zdegradowanego) w obrębie geodezyjnym Rudka”

 

przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 1575/2 i 1576, położonych w obrębie wsi Rudka.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 21.04.2017 r. (uzupełniony w dniu 05.07.2017 r.) przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 3/108, 15-094 Białystok. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Rudka przy ul. Brańskiej 13, pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu (pon. – pt., w godz. 8.00 – 16.00), składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Rudka w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.), w terminie 21 dni, od dnia 21.03.2018 r. do dnia 11.04.2018 r., na adres Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, e-mail: sekretariat@rudka.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Rudka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy – każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2018 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudka, w pobliżu realizacji przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudka.

  

Wójt Gminy

Andrzej Anusiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Data wytworzenia: 2018-03-21

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2018-03-21

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2018-03-21