Rejestry, ewidencje i archiwa

 

Lp.
Nazwa rejestru
Zasady udostępniania informacji
Stanowisko do spraw organizacyjnych i obsługi organów gminy
1.
Zbiór aktów prawa miejscowego
Informacje zawarte tych rejestrach są dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rudka lub w sekretariacie Urzędu Gminy.
2.
Rejestr uchwał rady gminy
3.
Rejestr interpelacji i wniosków radnych.
4.
Rejestr uchwał komisji rady gminy
5.
Rejestr zarządzeń wójta
6.
Rejestr zarządzeń kierownika jednostki
7.
Rejestr skarg i wniosków
Aby uzyskać informacje zawarte w tych rejestrach należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sekretariacie Urzędu Gminy. Dostęp do części danych podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz innych ustaw szczególnych.
8.
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
9.
Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej
10.
Archiwum zakładowe
11.
Rejestr delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
1.
Rejestry wydawanych i utraconych dowodów osobistych
Ewidencje i rejestry te stanowią zbiory danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), dane w nich zawarte podlegają ochronie stosownie do przepisów tej ustawy oraz są udostępniane na zasadach określonych w tej ustawie.
2.
Księgi stanu cywilnego
3.
Rejestr wydanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
4.
Ewidencja ludności
5.
Stały rejestr wyborców
6.
Rejestr przedpoborowych
Referat Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Obrony Cywilnej
1.
Ewidencja działalności gospodarczej
Ewidencja ta jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2.
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
Aby uzyskać informacje zawarte w tych rejestrach należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sekretariacie Urzędu Gminy. Dostęp do części danych podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz innych ustaw szczególnych.
3.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
4.
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
5.
Ewidencja dróg gminnych
6.
Rejestr działalności regulowanej
Rejestr jest jawny na podstawie art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr.
Z danymi zawartymi w rejestrze można zapoznać się tutaj.
Referat Oświaty, Kultury i Promocji
1.
Gminna ewidencja zabytków
Aby uzyskać informacje zawarte w powyższych rejestrach należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sekretariacie Urzędu Gminy.
2.
3.
Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14 000 euro
4.
Ewidencja szkół niepublicznych
Referat Finansowo - Budżetowy
1.
Ewidencja podatkowa
Dane z rejestrów, które zawierają dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
2.
Rejestr zwolnień 5 –cioletnich z tytułu nabycia gruntów na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego
3.
Rejestr ulg inwestycyjnych
4.
Rejestr ulg żołnierskich
5.
Rejestr umorzeń zaległości podatkowych
6.
Rejestr odroczeń zaległości podatkowych
7.
Rejestr odroczeń terminów płatności
8.
Rejestr umorzeń odsetek za zwłokę
9.
Rejestry zaświadczeń w sprawach podatkowych
10.
Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe
11.
Ewidencja księgowa podatków i opłat
12.
Ewidencja wysłanych upomnień
13.
Ewidencja tytułów wykonawczych

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2005-03-16

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2013-08-22

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2005-03-16