Spełnianie obowiązku nauki

Karta informacyjna
Sprawa: 
Kontrola spełniania obowiązku nauki
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13
Komórka odpowiedzialna Referat Oświaty, Kultury i Promocji, pok. nr 3, tel. (85) 730 58 53
Wymagane dokumenty
 • Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki przez dziecko
Opłaty  Brak opłat
Terminy
Tryb odwoławczy brak

Uwagi

 • Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 • Zgodnie z art. 36 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

  1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

  2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

   Zgodnie z art. 36 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe, uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

  Zgodnie z art. 36 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

  1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

  2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

   Zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

   Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

   Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

   • Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

  1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;

  2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16.

 • Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

   Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu. 

 • Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku  nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmiej 50% dni zajęć w szkole podstawowej, ponadpodstawowej lub placówce lub zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 35, 36, 40
Wzory dokumentów do pobrania Wzór oświadczenia rodziców o spełnianiu obowiązku nauki przez dziecko
Klauzula RODO Klauzula informacyjna

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2019-10-15

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2019-10-17

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2019-10-15